Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Y Gynhadledd Esgobaethol

Ymgysylltiad â'r Dyfodol

Oherwydd y pandemig, gohiriwyd Cynhadledd 2020, a oedd i fod cael ei chynnal yn wreiddiol ar y 3ydd o Hydref 2020.

Felly bydd y Gynhadledd yn cael ei chynnal trwy gyfrwng Zoom, ar Ddydd Sadwrn y 24ain o Ebrill 2021.

++ Mae’r gynhadledd wedi’i gohirio am wythnos oherwydd angladd Dug Caeredin ar Ebrill 17eg ++

Bydd gwybodaeth gyffredinol a dogfennau'r gynhadledd ar gael o dudalen Y Gynhadledd Esgobaethol

Etholiadau yr Esgobaeth 2021

Gofynnir i Aelodau’r Gynhadledd Esgobaethol gyflwyno enwebiadau ar gyfer safleoedd etholedig ar fyrddau a phwyllgorau rhanbarthol ac esgobaethol. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at gynrychiolaeth ehangach ledled yr esgobaeth ac yn annog pobl newydd i gymryd rhan ym mywyd ein heglwys. Cynhelir nifer o etholiadau eleni.

Am y wybodaeth i gyd dilynwch y linc yma

Sesiwn Holi ac Ateb

Gan bod yr AGLl terfynol wedi cychwyn gweithredu, mae digonedd o gyfleoedd i bawb i gymryd mwy o ran ym mywyd ein hesgobaeth. Fe fyddai cynnig testunau i'w trafod yn y Gynhadledd eleni yn le da i ddechrau, gan y bwriedir cynnal sesiwn Holi ac Ateb fel rhan o'r gynhadledd. Gall unrhyw aelod o'r gynhadledd ofyn cwestiwn y maent hwy, neu aelodau o'u cynulleidfaeodd, yn dymuno ei weld yn cael ei drafod yn y sesiwn yma.

Yn ogystal, mae cyfle i Gynghorau AGLl gyflwyno cynigion o'u dewis nhw i'w trafod. Ni chaniateir i'r rhain fod yn gysylltiedig â'r litwrgi nag athrawiaeth. Mewn geiriau eraill, ni allant fod yn gynigion i geisio newid dysgeidiaeth yr Eglwys yng Nghymru na gwneud unrhyw newid i'r trefn gwasanaeth neu addoli cydnabyddedig.

Bydd y cwestiynau a dderbynir yn cael eu trafod yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb, ac os bydd hynny'n angenrheidiol, bydd pleidlais yn digwydd hefyd. Os bydd y Gynhadledd Esgobaethol yn derbyn y cynnig, fe fydd yn cael ei basio 'mlaen, fel cynnig aelod unigol, i'w drafod yng nghyfarfod nesaf y Corff Llywodraethol.

Rhaid i gwestiynau a chynigion i'w trafod, gyrraedd yr Ysgrifennydd Clerigol Dros Dro erbyn 5pm Dydd Iau, yr 8fed o Ebrill.

Gellir gwneud hynny drwy Ebost neu drwy'r post:

Sesiwn Holi ac Ateb/Q&A, Swyddfa'r Esgobaeth, Abergwili, Carmarthen SA31 2JG

2021: Blwyddyn y Weddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

Neges Pasg Esgob Joanna

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi