Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Gwasanaeth gwirio DBS yn mynd yn hollol ddigidol

Safeguarding2016-1024x1024.jpg

Bydd pobl sy’n gwneud cais i weithio yn yr Eglwys yng Nghymru, naill ai fel gweithwyr cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr, yn cael budd o wasanaeth cyflymach a mwy effeithol wrth i’n system wirio Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ddod yn hollol ddigidol.

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn dod â cheisiadau papur am wiriadau DBS i ben dros gyfnod yn dilyn llwyddiant ei system digidol ar-lein. Mae ceisiadau digidol wedi profi’n llawer cyflymach ac yn fwy cyfleus, ar gyfer y rhai sy’n gwneud cais am wiriadau a hefyd ar gyfer y rhai sy’n eu prosesu, yn neilltuol yn ystod y pandemig COVID. Bydd y symud i system llwyr ar-lein yn sicrhau fod y broses yn hollol barod ar gyfer y dyfodol.

Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn ceisiadau papur i’w prosesu yw 30 Tachwedd. Fel rhan o’r system newydd, bydd ein llinell gymorth DBS yn parhau i fod ar gael ar gyfer y rhai sydd angen cyngor am ba lefel o DBS maent ei angen.

Mae’r holl wybodaeth, yn cynnwys y ffurflen gais a chyfeiriad llinell gymorth, ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yma:

https://www.churchinwales.org.uk/en/clergy-and-members/disclosure-and-barring-service-dbs/

Lectionary Year B Cover.jpg

Llithiadur Yr Eglwys yng Nghymru 2021

Neges gan siop lyfrau Churches Together – Caerdydd

Yng nghopi cyfredol y Llithiadur (2020) mae ffurflen ail-archebu, sydd i'w anfon i siop lyfrau Churches Together, Caerdydd. Nid yw'r ffurflen yn gywir bellach gan fod y siop wedi cau.

Gall cwsmeriaid archebu Llithiadur 2021 o wefan www.ylolfa.com , a thalu o flaen llaw gyda cherdyn - ni ddylir anfonebu Plwyfi a.y.b.

Gellir hefyd cysylltu gyda Y Lolfa ar 01970 832304

"HOPE BEYOND": Cynllun grant newydd yn dilyn y cyfnod clo

Lansiwyd rhaglen o grantiau newydd gan yr Allchurches TrustHope Beyond - gyda'r nod o alluogi eglwysi ac elusennau Cristnogol i fynd i'r afael ag anghenion newydd o fewn eu cymunedau wrth i effaith hir-dymor Covid-19 ddod yn fwy amlwg.

All Churches Trust

Mae hyd at £50,000 ar gael ar gyfer prosiectau fydd yn galluogi pobl, sefydliadau a chymunedau i ffynnu ar ôl y cyfnod clo.


Mae rhaglen grantiau "Hope Beyond" yn anelu at fynd i'r afael â 3 thema:

  • Prosiectau sy'n ymateb i achosion o unigrwydd sydd wedi gwaethygu o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, a ble mae cefnogaeth newydd neu well cefnogaeth wedi'i gynnig
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella gwytnwch cymunedau, a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella sgiliau a gwytnwch technegol, a darparu cefnogaeth i'r rheiny sydd heb fynediad i'r Wê i gael y mynediad hwnnw trwy hyfforddiant a chefnogaeth bellach

Am fwy o wybodaeth ewch i www.allchurches.co.uk/hopebeyond

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi