Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Lectionary Year B Cover.jpg

Llithiadur Yr Eglwys yng Nghymru 2021

Neges gan siop lyfrau Churches Together – Caerdydd

Yng nghopi cyfredol y Llithiadur (2020) mae ffurflen ail-archebu, sydd i'w anfon i siop lyfrau Churches Together, Caerdydd. Nid yw'r ffurflen yn gywir bellach - bydd y siop yn cau ar yr 28ain o Fedi, ac nid yw'r Llithiadur ar werth yno.

Gall cwsmeriaid archebu Llithiadur 2021 o wefan www.ylolfa.com , a thalu o flaen llaw gyda cherdyn - ni ddylir anfonebu Plwyfi a.y.b.

Gellir hefyd cysylltu gyda Y Lolfa ar 01970 832304

AIL-AGOR EGLWYSI

Open_Church_Door.jpg

Mae hawl gan Eglwysi yng Nghymru ail-agor nawr ar gyfer addoli cyhoeddus, ond ni fydd pob un yn gwneud hynny'n syth.

Mae ganddynt eisoes yr hawl i agor, lle mae hynny'n bosib, ar gyfer gweddïau preifat, priodasau ac angladdau.

Serch hynny, mae'r Esgob Joanna wedi pwysleisio'r angen, mewn llythyr at weinidogion, am ofal a pharatoi trylwyr:

" Dim ond mewn achosion pan fydd posib gwneud hyn yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r Eglwys yng Nghymru y caniateir hyn. Dim ond ar ôl cwblhau asesiad risg a bod hyn wedi'i gymeradwyo gan eich Archddiacon gellir agor adeilad ar gyfer gwasanaeth.

"Mae'r mesurau diogelwch ar gyfer defnyddio adeilad ar gyfer gweddïau preifat a gwasanaeth [cyhoeddus] yn glir. Mae'n rhaid i chi gysylltu gyda'ch Archddiacon hyd yn oed os ydyw eich eglwys wedi'i chymeradwyo ar gyfer gweddïau preifat, cyn medru cynnal addoli cyhoeddus."

"HOPE BEYOND": Cynllun grant newydd yn dilyn y cyfnod clo

Lansiwyd rhaglen o grantiau newydd gan yr Allchurches TrustHope Beyond - gyda'r nod o alluogi eglwysi ac elusennau Cristnogol i fynd i'r afael ag anghenion newydd o fewn eu cymunedau wrth i effaith hir-dymor Covid-19 ddod yn fwy amlwg.

All Churches Trust

Mae hyd at £50,000 ar gael ar gyfer prosiectau fydd yn galluogi pobl, sefydliadau a chymunedau i ffynnu ar ôl y cyfnod clo.


Mae rhaglen grantiau "Hope Beyond" yn anelu at fynd i'r afael â 3 thema:

  • Prosiectau sy'n ymateb i achosion o unigrwydd sydd wedi gwaethygu o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, a ble mae cefnogaeth newydd neu well cefnogaeth wedi'i gynnig
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella gwytnwch cymunedau, a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella sgiliau a gwytnwch technegol, a darparu cefnogaeth i'r rheiny sydd heb fynediad i'r Wê i gael y mynediad hwnnw trwy hyfforddiant a chefnogaeth bellach

Am fwy o wybodaeth ewch i www.allchurches.co.uk/hopebeyond

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi