Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

AIL-AGOR EGLWYSI

Yn dilyn ymholiadau gan bobl ynglyn â chynlluniau i ail-agor eglwysi, mae Mainc yr Esgobion wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

  • Mae trafodaethau trylwyr rhwng Llywodraeth Cymru a'r Archesgob, a'r fforwm rhyng-ffydd, yn digwydd ar hyn o bryd
  • Mae protocol i ail-agor yn cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru yng nghyd-destun deddfwriaethol Cymru
  • Bydd y protocol yn cynnwys arweiniad gan yr Eglwys yng Nghymru ar sut y gellir ail-agor eglwysi mewn ffordd ddiogel. Bydd hwn yn arf ymarferol i'ch helpu i gynllunio i agor a lleihau'r risg o ledaenu Covid-19. Gweithdrefnau yn ymwneud ag ymbellhau cymdeithasol, hylendid a glanhau'r safle fydd ffocws y cyfarwyddiadau
  • Pan fydd hawl i wneud hynny, rydym yn rhagweld mai agor yn raddol y bydd eglwysi, ar sail y modd maent yn cydymffurfio â'r protocol a'r canllawiau - iechyd y rhai fydd yn defnyddio ein heglwysi sydd bwysicaf i ni
Boreol Weddi Sadwrn, Mehefin 6ed

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi