Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

PRIODASAU AC ANGLADDAU

WeddingPosterCropped.jpg

Yn dilyn ail-agor amryw o eglwysi Yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer gweddïau preifat o Ddydd Llun yr 22ain o Fehefin, dymuna Esgobion Yr Eglwys yng Nghymru ddiolch i'r holl offeiriaid a gwirfoddolwyr sydd wedi ei gwneud hi'n bosib ail-agor mewn modd cyfrifol a diogel.

Yn ddibynnol ar yr arweiniad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, y gobaith yw gallu rhoi caniatad i'r eglwysi hynny sydd mewn sefyllfa i fedru ail-agor yn ddiogel, i wneud hynny ar gyfer angladdau a phriodasau o Ddydd Llun Gorffennaf 6ed. Fe fydd yn rhaid i'r digwyddiadau hynny ddilyn canllawiau llym o ran niferoedd, ymbellhau cymdeithasol a hylendid. Cyhoeddir arweiniad pellach ar hyn yn ystod yr wythnos nesaf. Pwysleisiwn nad oes raid i unrhyw eglwys agor, ac nad oes unrhyw bwysau ar glerigwyr i wneud hynny ar hyn o bryd.

Disgwyliwn newyddion pellach yngyn â phryd fydd adeiladau eglwysig Cymru yn medru ail-agor ar gyfer gwasanaethau addoli cyhoeddus ac rydym yn dal i gydweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i baratoi ar gyfer hyn.

AIL-AGOR EGLWYSI

Gall eglwysi yng Nghymru ail-agor ar gyfer gweddïau preifat wrth i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau'r cyfnod clo. Ond mae'n mynd i gymryd amser.

Bydd eglwysi a all gyflawni mesurau diogelwch llym yn medru ail-agor ar gyfer unigolion a grwpiau aelwyd i weddïo.

Fodd bynnag, bydd pob eglwys yn parhau ar gau ar gyfer gwasanaethau.

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y mesurau diogelwch y bydd yn rhaid i eglwysi eu gweithredu er mwyn ail-agor. Mae’r rhain yn cynnwys cadw pellter dau fetr rhwng pobl a sicrhau gweithdrefnau hylendid a glanhau digonol. Bydd yn rhaid i eglwysi hefyd gwblhau asesiad risg COVID cyn ail-agor.

Fel canlyniad, ni all pob eglwys ail-agor ar hyn o bryd. Bydd yr union oriau agor ar gyfer gweddïau preifat yn amrywio yn dibynnu ar allu pob eglwys i agor yn ddiogel. Bydd argaeledd gwirfoddolwyr i fonitro ymbellhau cymdeithasol a sicrhau y cedwir eglwysi yn lân yn ffactor bwysig.

Cadeirlan Tyddewi oedd y cyntaf i agor ac mae eraill yn dilyn ei esiampl pan maent yn medru dilyn y gofynion diogelwch angenrheidol:

  • Eglwys San Pedr, Caerfyrddin - ar agor o Ddydd Mawrth, y 7fed o Orffennaf, o 12.00-14.00 ar Ddydd Mawrth, Iau a Sadwrn
  • Eglwys Llanpumpsaint - ar agor ar Ddydd Llun 10-11am a 7-8pm
  • Eglwys Sant Twrog, Llanddarog - ar agor ar Ddydd Sul 10am-12pm a Mercher 2-4pm
  • Eglwys Steynton - ar agor ar Ddydd Mercher 2-4pm.

Er bod y rhan fwyaf o'n hadeiladau yn parhau i fod ar gau am y tro, rydym yn gweithio ar drefniadau fel y gellir eu hagor cyn gynted â phosib.

Ond er bod ein hadeiladau ar gau, mae'r Eglwys ei hun ar agor wrth gwrs. Mae Gweinidogion, cynulleidfaoedd ac unigolion yn parhau i wasanaethu eu cymunedau gyda

  • Addoli ar-lein drwy'r cyfryngau cymdeithasol
  • Cefnogaeth bugeiliol dros y wê neu'r ffôn
  • Gofalu am anghenion rheiny sydd mewn angen
  • Banciau a pharseli bwyd

Gweddïau Dyddiol gyda'r Esgob Joanna

Hwyrol Weddi Iau, Gorffennaf 9fed

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi