Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Amazon Smile logo

Rhowch wên ar ein hwynebau!

Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn awyddus i archwilio'r posibiliadau o incwm o ffynonellau eraill ar wahan i Gyfran y Weinidogaeth. Yn sgil hyn maent wedi cofrestru gydag Amazon Smile. Golyga hyn y byddwch chi'n helpu i godi arian tuag at waith yr Esgobaeth, bob tro y byddwch yn siopa ar Amazon.

Wrth i chi brynu ar Amazon Smile, bydd Amazon yn cyfrannu tuag at Fwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi, ac ni fydd hyn yn costio ceiniog i chi.

Mae Amazon Smile hefyd ar gael yn yr ap "Amazon Shopping", i'r cwsmeriaid hynny sy'n defnyddio iphone neu ffôn Android. Ar ôl i Amazon Smile gael ei osod fel dewis yn Settings yr ap, bydd cyfraniad yn cael ei wneud yn awtomatig i Fwrdd Cyllid Tyddewi wrth i chi brynu eich nwyddau.

Dechrau siopa

Ballot Box Graphic

Etholiadau'r Esgobaeth

Ail-agorwyd yr enwebiadau ar gyfer dau gynrychiolydd o'r esgobaeth i fod ar Fwrdd Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru.

Bydd angen:

  • 1 aelod Clerigol, Archddiaconiaeth Aberteifi
  • 1 Aelod Lleyg, Archddiaconiaeth Tyddewi

Dyddiad cau: Tachwedd 16eg

Gwybodaeth a Ffurflenni Enwebu

2021: Blwyddyn y Weddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

2022 - Blwyddyn Bywyd y Disgybl - rhagolwg a chyflwyniad

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi