Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Bishop Joanna

Rydym yn gyfarwydd â storiau’r geni ym Mathew a Luc, ond mae St Ioan, yn lle agor ei efengyl â genedigaeth Iesu ym Methlehem, yn canolbwyntio ar dragwyddoldeb. Roedd amryw feddylwyr yn y cyfnod cyn-Gristionogol a’r cyfnod Cristionogol cynnar wedi ceisio datrys y pos – ‘sut y gallai Duw daionus greu a chynnal ac arddel byd megis yr eiddom ni’? Mae pobl yn dal i wneud hynny. Nid yw Ioan yn cynnig ateb athronyddol ond mae’n datgan yn groyw “Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu.”

Adeg y Nadolig, cyhoeddwn fod y goleuni hwn sy’n “goleuo pob dyn, yn dyfod i’r byd.” Yng ngenedigaeth, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, gwireddwyd cariad Duw. Mae St Ioan yn datgan “gwelsom ei ogoniant ef, gogoniant fel unig fab yn dod oddiwrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.” Addawodd yr Iesu hwn fod gyda ni “hyd ddiwedd y byd,” ac anfonodd ei Ysbryd Glân i brofi ei bresenoldeb gerbron y sawl sy’n ymholi. Nid yw Iesu’n ateb y broblem - pam fod Duw’n caniatáu i bethau drwg ddigwydd, megis newyn, tristwch, creulondeb a phandemig. Dengys Iesu ystyr cariad Duw ar waith, a gelwir arnom ni i fod yn bobl a all fod, drwy Ei ras, ein geiriau a’n gweithredoedd, yn rhan o’r ateb yn hytrach na rhan o’r broblem

Neges Nadolig Esgob Joanna

Ar Adain Gweddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

"HOPE BEYOND": Cynllun grant newydd yn dilyn y cyfnod clo

Lansiwyd rhaglen o grantiau newydd gan yr Allchurches TrustHope Beyond - gyda'r nod o alluogi eglwysi ac elusennau Cristnogol i fynd i'r afael ag anghenion newydd o fewn eu cymunedau wrth i effaith hir-dymor Covid-19 ddod yn fwy amlwg.

All Churches Trust

Mae hyd at £50,000 ar gael ar gyfer prosiectau fydd yn galluogi pobl, sefydliadau a chymunedau i ffynnu ar ôl y cyfnod clo.


Mae rhaglen grantiau "Hope Beyond" yn anelu at fynd i'r afael â 3 thema:

  • Prosiectau sy'n ymateb i achosion o unigrwydd sydd wedi gwaethygu o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, a ble mae cefnogaeth newydd neu well cefnogaeth wedi'i gynnig
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella gwytnwch cymunedau, a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella sgiliau a gwytnwch technegol, a darparu cefnogaeth i'r rheiny sydd heb fynediad i'r Wê i gael y mynediad hwnnw trwy hyfforddiant a chefnogaeth bellach

Am fwy o wybodaeth ewch i www.allchurches.co.uk/hopebeyond

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi