Hafan Tocio am Dyfiant

Tocio am Dyfiant

Myfi yw'r wir winwydden, a'm Tad yw'r gwinllannwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen ynof fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, er mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth (Ioan 15.1)

Strategaeth esgobaethol newydd yw Tocio ar Dyfiant yn a fydd, dros y ddwy flynedd nesaf, yn ceisio gwneud dadansoddiad cynhwysfawr a manwl o gryfderau a gwendidau pob eglwys yn Esgobaeth Tyddewi.

Cafodd y strategaeth ei datgelu mewn Cynhadledd Esgobaethol Anghyffredin a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf.

Mae'r strategaeth yn cynnwys tri cham. Mae'r cyntaf, sydd i'w gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, yn ymarfer canfod ffeithiau i sefydlu ciplun cyfoes o bob eglwys, yn seiliedig ar fatrics wyth pwynt a fydd yn nodi eglwysi sy'n ffynnu, yn tyfu, yn dirywio neu’n marw.

Bydd y matrics yn cynnwys ymgysylltu â'r gymuned, addysg, stiwardiaeth, darpariaeth plant, ieuenctid a theuluoedd, llywodraethu, adeiladau, presenoldeb a gweinidogaeth. Bydd categori Amrywiol hefyd a fydd yn cwmpasu unrhyw beth nad yw'n perthyn i unrhyw un o'r rhain ond a ystyrir yn berthnasol.

Bydd yr ail gam ar ffurf sgyrsiau gydag unigolion allweddol yn seiliedig ar y canfyddiadau a gasglwyd yng Ngham Un i ymchwilio i'r manylion. Yna, bydd Cam Tri yn llunio argymhellion cyn y cam olaf, pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ynghylch gweithredu.

Cyflwynir adroddiad interim ar gynnydd i’r Gynhadledd Esgobaethol ym mis Hydref a disgwylir i’r canlyniadau terfynol fod yn eu lle erbyn Cynhadledd 2025.

Wrth gyflwyno’r strategaeth, pwysleisiodd Archddiacon Tyddewi, Paul Mackness, nad oedd Tocio ar gyfer Twf yn ymwneud â chau eglwysi. "Ond nid yw’n ymwneud â'u cadw ar agor chwaith,” ychwanegodd.

“Mae'n rhaid i rywbeth newid,”meddai. "Mae angen i ni fynd yn ôl at egwyddorion sylfaenol yr eglwys a cheisio ailgyfeirio'r Eglwys tuag at dwf. Mae angen i'n heglwysi fod yn offer i'w defnyddio ar gyfer cenhadaeth yr Eglwys.”

Mae pob un o’r cyflwyniadau allweddol ar gael i’w gweld neu i’w lawrlwytho yma: