St Davids Day Message / Neges Gwyl Ddewi Sant

DiocesanLogo.pngBishop Wyn’s annual St Davids Day message is taken to the Senedd on St Davids Day by a group of young people, representing the future of Wales.

 

St David’s Day greetings to the Presiding Officer and members of the National Assembly for Wales.  

Cyfarchion Gwyl Ddewi i Lywydd ac Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

 

 

StDavidsDayMessage
The St Davids Day Message is officially blessed at the shrine to St David in the cathedral

This year, the people of Wales will choose their representatives in Parliament in London and the members of our Senedd will seek to persuade voters to elect their colleagues to represent Wales in a constructive way at Westminster.

Eleni, bydd bobl Cymru yn dewis eu cynrychiolwyr yn y Senedd yn Llundain. Bydd aelodau ein Senedd ni yn ceisio dylanwadu ar bawb fydd yn bwrw pleidlais i ethol eucyd-wleidyddion i gynrychioli Cymru mewn modd adeiladol yn San Steffan 

Wales is not an island and the decisions made in the Senedd form part of a world-wide network, influencing politicians’ deliberations in other nations. Our history is full of the stories of our compatriots who have travelled the world and influenced their adopted communities. In the same way, many people have come to live in Wales and have brought their experience and traditions with them to enrich our society.

Nid ynys  yw Cymru. Y mae’r hyn y mae’r Senedd yn ei benderfynu yn rhan o rwydwaith rhyngwladol, yn dylanwadu ar drafodaethau gwleidyddion mewn cenhedloedd eraill.  Mae ein hanes yn llawn straeon am ein cydwladwyr a drafaelodd y byd ac yn dylanwadu are eu cymunedau mabwysiedig. Yn yr un modd, y mae llawer wedi dod i fyw yng Nghymru gan ddod a’u profiadau a’u traddodiadau gyda nhw ac o’r herwydd wedi cyfoethogi ein cymdeithas.

The future of our small country depends on the ability of our Assembly Members to deal with us, their colleagues and other nations in a constructive and cooperative way and to expect the same in return.

Y mae dyfodol ein cenedl fechan yn dibynnu ar allu Aelodau ein Cynulliad i’n trafod, ni, eu cydweithwyr a chenhedloedd eraill   mewn modd adeiladol a chydweithredol; a disgwyl yr un peth oddi wrthynt hwy.  

+Wyn St Davids/Tyddewi

March/Mawrth 1 2015