Diocesan press releases

Bishop Joanna’s St David’s Day Message / Neges Dydd Gwyl Dewi Esgob Joanna

Every year on St David’s Day, the Bishop whose title bears his name sends a message of greeting to the members of the Senedd:

Bob blwyddyn ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae’r Esgob y mae ei deitl yn dwyn ei enw yn anfon neges o gyfarch at aelodau’r Senedd

Like St David, we live in difficult times.

Megis Dewi Sant, rydym ninnau’n byw mewn dyddiau anodd.

In Wales, we are facing an uncertain future over which even our politicians in the Senedd and local government have a limited amount of control. As ever, it is the voices of suspicion and bigotry that shout the loudest.

Yng Nghymru, mae yna ddyfodol ansicr o’n blaenau, dyfodol nad oes gan hyd yn oed ein gwleidyddion yn y Senedd ac mewn llywodraeth leol ond ychydig o reolaeth drosto. Fel arfer, lleisiau croch drwgdybiaeth a rhagfarn a glywir gan amlaf.

At times like these, it is important that we hold onto our core Welsh values of community, common sense and honesty.

Ar y cyfryw adegau, mae’n hanfodol bwysig i ni ddal gafael yn ein gwerthoedd craidd Cymreig, sef cymuned, synnwyr cyffredin a gonestrwydd.

On his death bed, St David called his community to a renewed commitment to “the little things”.

Ag yntau ar ei wely angau, heriodd Dewi Sant ei gymuned i ymrwymo o’r newydd i’r “pethau bychain”.

We may not be able to have much control over Westminster politics or the mainstream media but St David reminds us that the control we can exercise over our own words and actions are vital. Whether we are politicians, journalists or members of the public, it is our words and actions that form the Wales of today and tomorrow.

Er na allwn, o bosib, wneud rhyw lawer ynglŷn â gwleidyddiaeth San Steffan neu’r cyfryngau torfol, mae Dewi Sant yn ein hatgoffa ei bod yn dyngedfennol i ni ffrwyno ein geiriau a’n gweithredoedd ein hunain. Pa un ai gwleidyddion, newyddiadurwyr neu aelodau o’r cyhoedd, cofiwn mae ein geiriau a’n gweithredoedd ninnau yw hanfod Cymru heddiw ac yfory.

On this St David’s day, let us renew our commitment to honesty, kindness and generosity and, at least on this side of Offa’s dyke, nurture communities of welcome and hope.

A hithau’n Ddydd Gŵyl Dewi, boed i ni ymrwymo o’r newydd i fod yn onest, yn garedig a hael, gan feithrin, yr ochr hon i Glawdd Offa o leiaf, gymunedau llawn croeso a gobaith.

+ Joanna Tyddewi