Continuing Ministerial Development

2018 Programme

The Bishop expects all priests and deacons to attend Continuing Ministerial Development training days and conferences as part of their ongoing education and formation. All Licensed Readers are also invited to participate in these events as a supplement to their own dedicated training programme.

YrAtomBob mis (ag eithrio mis Awst) / Every month (apart from August)
Ystafell Glewlwyd Gafaelfawr
Canolfan Gymraeg Yr Atom, 18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN / Yr Atom Welsh Centre, 18 King Street, Carmarthen, SA31 1BN

Geiriau’r Gair: Magu hyder yn y Gymraeg er mwyn arwain addoliad

Fostering confidence in leading worship through the medium of Welsh

Pwrpas Geiriau’r Gair yw helpu’r rhai sydd wedi dysgu cryn dipyn o Gymraeg i wella eu Cymraeg litwrgaidd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.
Cydlynir y sesiynau gan y Parchg. Ddr. Ainsley Griffiths, gyda chymorth ac arbenigedd gan y Barchg. Suzy Bale a’r Barchg. Delyth Wilson.

The purpose of Geiriau’r Gair (literally ‘the words of the Word’) is to help those who have learned colloquial Welsh to improve their liturgical Welsh in a friendly and informal environment.
The sessions are coordinated by Revd. Dr. Ainsley Griffiths, with help and expertise from Revd Suzy Bale and Revd Delyth Wilson.

Fel arfer rydym yn dilyn patrwm tebyg i’r canlynol / The normal pattern for a typical session is as follows:
10.00am Boreol Weddi yn Gymraeg / Morning Prayer in Welsh
10.30am Coffi – gyda chyfle i sgwrsio am eiriau ac ymadroddion anghyfarwydd o’r litwrgi sydd newydd ei ddefnyddio / Coffee – with an opportunity to discuss new words and phrases arising during that day’s liturgy.
11.00am Prif drafodaeth ar bwnc sydd wedi ei gytuno o flaen llaw / Main item of discussion as agreed in advance
12 noon  Gorffen (fel arfer drwy ganu emyn!) / Finish (normally through singing a hymn!)

Dyddiadau 2018 Dates:

TBC


Details of the 2018 programme will appear here as soon as they are available