Children & Youth Project Worker – Cardigan

3 years  •  Ministry Directorate: Children & Youth

This job has closed. Other vacancies...

DiocesanLogo.pngFull-Time Children and Youth Project Worker 

Gweithiwr Prosiect Plant ac Ieuenctid, Llawn-amser 

(This post is offered as a full-time appointment, but applicants who are able to offer part-time working would also be considered / Cynigir y swydd hon fel penodiad llawn-amser, ond byddai modd, yn ogystal, ystyried ymgeiswyr am waith rhan-amser).

The St Davids Diocesan Board of Finance wishes to recruit a full-time project worker in the Bro Teifi Local Ministry Area. The project worker will be based at the Church Hall, Cardigan.

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn dymuno cyflogi gweithiwr prosiect llawn-amser yn Ardal Weinidogaethol Leol Bro Teifi. Lleolir y gweithiwr prosiect yn Neuadd yr Eglwys, Aberteifi.

The project worker will be the lead person for children and youth work in his/her location. They will identify and train volunteers for work with children and young people, establishing young discipleship within the regular worshipping life of the church.

Bydd y gweithiwr prosiect yn arwain gwaith ymhlith plant ac ieuenctid yn ei (h)ardal. Byddant yn nodi a hyfforddi gwirfoddolwyr i weithio ymhlith plant ac ieuenctid, gyda golwg ar hybu disgyblion ifainc ym mywyd addoli rheolaidd yr eglwys. 

The project worker will be responsible to the Local Ministry Area Team Leader, but will also work under the general supervision of the Diocesan Director of Mission, with the support of the Diocesan Children and Youth Co-ordinator.

Bydd y gweithiwr prosiect yn atebol i Arweinydd Tîm yr Ardal Weinidogaethol Leol, ond bydd yn gweithio hefyd dan gyfarwyddyd cyffredinol y Cyfarwyddydd Cenhadu Esgobaethol, gyda chefnogaeth y Cydlynydd Plant ac Ieuenctid Esgobaethol.

The successful candidate will be suitably qualified in the field of children and youth work, education or associated fields. He or she will be a committed Christian, preferably a communicant of the Church in Wales or a church in communion with it.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster priodol ym maes gwaith plant ac ieuenctid, addysg neu feysydd cyswllt eraill. Bydd ef neu hi yn Gristion o argyhoeddiad, ac o ddewis, yn gymunwr(aig) yn yr Eglwys yng Nghymru neu mewn eglwys sydd mewn cymundeb â hi.

3-Year Appointment (Full-time) – linked to funding / Penodiad 3-blynedd (Llawn-amser) – yn ddibynnol ar gyllid

Hours per week / Oriau wythnosol: 35

Salary / Cyflog £20,837

Closing date for applications: Friday 10th March 2017 / Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 10fed Mawrth 2017

Shortlisting/Rhestr fer: Wednesday 15th March 2017 / Dydd Mercher 15fed Mawrth 2017

Interviews will be held on: Either Thursday 30th March or Friday 31st March 2017

Cynhelir cyfweliadau ar: naill ai Dydd Iau 30ain Mawrth neu Ddydd Gwener 31ain Mawrth 2017

Application form and specific job description available from / Ffurflen gais a swydd-ddisgrifiad penodedig ar gyfer y naill swydd a’r llall ar gael oddiwrth: diocese.stdavids@churchinwales.org.uk or/neu 01267 236145

This post is subject to an enhanced DBS check

Rhaid wrth brawf DBS dwys ar gyfer y swydd hon.

 

 

Further details from:

For an informal enquiry about the post, contact the Diocesan Director of Mission, Ven Dr Will Strange  
Os am ymholiad anffurfiol ynglyn â’r swydd, cysyllter â’r Cyfarwyddydd Cenhadu Esgobaethol, yr Hybarch Ddr Will Strange: 
archdeacon.cardigan@churchinwales.org.uk  
01570 422385

Closing date: 10 March 2017