Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

CMD: Gair i’r Cymry: Archwilio Testament Newydd 1567 [The Word to the Welsh: exploring the 1567 New Testament]

Sat 26 May 2018

Teifi Suite, Halliwell Conference Centre

University of Wales: Trinity Saint David, College Road, Carmarthen, SA31 3EP

Gair i’r Cymry: Archwilio Testament Newydd 1567                                             [The Word to the Welsh: exploring the 1567 New Testament]

Trosolog / Overview

Yng nghanol yr unfed ganrif ar bymtheg, brwydrodd William Salesbury yn daer ar i’r Cymry gael darllen Gair Duw yn eu mamiaith – “yr yscrythur lan yn ych iaith”. Un o’i weithiau pwysicaf oedd Kynniver llith a ban, sef cyfieithiad i’r Gymraeg o’r Epistolau a’r Efengylau a benodwyd yn Llyfr Gweddi Gyffredin Saesneg 1549. Fodd bynnag, cofiwn amdano yn bennaf oll am y gwaith arloesol a wnaeth ef, ochr yn ochr â’r clerigwr, Thomas Huet a Richard Davies, Esgob Tyddewi, ym Mhalas yr Esgob yn Abergwili, i gyfieithu’r Testament Newydd a’r Llyfr Gweddi i’r Gymraeg. Mae’r ddwy gyfrol yn gerrig filltir yn hanes Cymru o ran diwinyddiaeth, litwrgi a datblygiad yr iaith a phwrpas y diwrnod hwn fydd cael cyfle i ystyried y cyfraniad aruthrol hwn.

During the mid sixteenth century William Salesbury fought tirelessly so that the Welsh might have the Scriptures in their own language  – “yr yscrythur lan yn ych iaith”. One of his most important works was Kynniver llith a ban, namely a translation into Welsh of the Epistles and Gospels appointed in the 1549 English Book of Common Prayer. However, he is best remembered for the pioneering work he undertook, alongside the cleric, Thomas Huet, and Richard Davies, Bishop of St. Davids, in the Bishop’s Palace in Abergwili, to translate both the New Testament and the Prayer Book into Welsh. These two volumes represent milestones in the history of Wales in terms of theology, liturgy and the development of the Welsh language. The purpose of this day is to offer an opportunity to explore this amazing contribution.

Rydym yn hynod o falch o gael croesawu naw arbenigwr yn y maes i’n hannerch, gyda’u cyflwyniadau wedi eu trefnu mewn tri chylch o dri. Bydd y cylch cyntaf yn ystyried cyd-destun y gwaith a fu’n digwydd yn sgil newidiadau ysgubol y Dadeni a’r Diwygiad; awn ati i archwilio testunau’r cyfnod yn yr ail; ac yn y trydydd ystyrir dylanwad Testament Newydd 1567 ar y cyfieithiadau a ddaeth wedyn.  Ym mhob cylch bydd y cyflwyniadau’n cymryd tua 20 munud yr un, gyda 30 munud ar y diwedd er mwyn holi’r darlithwyr.

We are very pleased to welcome nine specialists in this field to address us. Their contributions will be arranged in three cycles of three. The first cycle will consider the context of the work, set as it is in light of the sweeping changes brought about by the Renaissance and the Reformation; the second explores the actual texts of the period, whilst the third assesses the influence of the 1567 New Testament on the translations that followed. In each cycle, the presentations will take around 20 minutes each, with 30 minutes at the end to ask questions.

The day will take place entirely through the medium of Welsh. There will, however, be simultaneous translation facilities for the benefit of those who do not understand the language.

Estynnir croeso cynnes i unrhyw sydd â diddordeb i fynychu. Fodd bynnag, bydd angen cadw lle er mwyn hwyluso’r trefniadau ymarferol. Cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Chynorthwy-ydd Personol Esgob Tyddewi, Dawn Evans, erbyn 18 Mai:

All are interested individuals are invited to attend. However, in order to facilitate the practical arrangements, it will be necessary to reserve a place. Please contact the Bishop of St. Davids’ Personal Assistant, Dawn Evans, by 18 May:

Llys Esgob, Abergwili SA31 2JG    01267 236597 dawnevans@churchinwales.org.uk

Trefnir y diwrnod gan adran Datblygiad Gweinidogaethol Parhaus Esgobaeth Tyddewi, gyda nawdd gwerthfawr gan Adran Glasurol Cymdeithas Cynfyfyrwyr Prifysgol Cymru.

This day is organised by the Diocese of St. Davids and will benefit from the generous support of the Classics Department of the University of Wales Alumni Association.

Amserlen y Diwrnod /Timetable for the Day

10.00am Y Foreol Weddi (Y Weddi Voreuawl, yn ôl trefn 1567)   Yng Nghapel y Brifysgol

Morning Prayer (according to the 1567 rite)         In the University Chapel

10.30am Coffi         Yn Ystafell Teifi

Coffee      In the Teifi Suite

10.50am Gair o groeso gan Esgob presennol Tyddewi, y Wir Barch. Joanna Penberthy

A word of welcome from the current Bishop of St. Davids, the Rt. Revd. Joanna Penberthy

11.00am Y cylch cyntaf o ddarlithoedd

Y Cyd-destun: y cefndir i Destament Newydd 1567

The first cycle of lectures

The Context: the background to the 1567 New Testament

1A Yr Athro Emeritws Ceri Davies

Emeritus Professor Ceri Davies

William Salesbury: Dyneiddiwr Cristnogol’

William Salesbury: Christian Humanist’

1B Dr. Robert Pope Sola Scriptura: Prif Gynsail y Diwygiad Mawr?

Sola Scriptura: the Major Premise of the Great Reformation?’

1C Yr Athro Emeritws   Densil Morgan

Emeritus Professor Densil Morgan

‘Diosg yr allorau: William Salesbury a’i Baterie of the Pope’s Botereulx’

Stripping the altars: William Salesbury and his Baterie of the Pope’s Botereulx’

12.30pm Cinio / Lunch

Bydd caffi yn gwerthu brechdanau ar agor. Fel dewis arall, gallwch ddod â rhywbeth gyda chi.

A café selling sandwiches will be open. Alternatively, please bring a packed lunch.

1.30pm The second cycle of lectures

The text: exploring the 1567 New Testament

  2A Dr. Catrin Williams ‘Egwyddorion cyfieithu Salesbury ar waith mewn detholiad o destunau Testament Newydd 1567’

Surveying William Salesbury’s Principles of Translation’

  2B Mr Geraint Lloyd Air yn ei gylydd – egwyddorion cyfieithu Testament Newydd 1567‘”

Air yn eu gylydd” – the Principles of Translation of the 1567 New Testament’

  2C Dr. Christine Jones ‘”Yn ieith ei wlat”’: Golwg ar gyfieithiad Thomas Huet o Lyfr y Datguddiad’

Yn ieith ei wlat’: Considering Thomas Huet’s translation of the Book of Revelation’

 
3.00pm Te /Tea
3.30pm Y trydydd cylch o ddarlithoedd          

Yr ‘Ôl-destun’: dylanwad Testament Newydd 1567

The third cycle of lectures             

The ‘post-text’: the influence of the 1567 New Testament

  3A Y Parch. Ddr. Adrian Morgan

The Revd. Dr. Adrian Morgan

Teitl i’w gadarnhau

Title to be confirmed

  3B Yr Athro E Wyn James

Professor E. Wyn James

Y Trobwynt Mawr: Deddf, Llyfr Gweddi a’r Salmau’

The Great Turning Point: Act, Prayer Book and Psalms

  3C Mr. Arfon Jones ‘Darllen, darganfod a digido: o Salesbury i beibl.net’

Reading, discovering and digitising: from Salesbury to beibl.net’

5.00pm Yr Hwyrol Weddi (Y Weddi Byrnhawnawl, yn ôl trefn 1567)

Evening Prayer (according to the 1567 rite)

 

 

Details

Date:
Sat 26 May 2018
Event Categories:
, , ,

Venue

University of Wales Trinity St Davids
Carmarthen, SA31 3EP United Kingdom + Google Map