We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Pobl Dewi Gweithio i ddiddymu‘r fasnach caethion

Gweithio i ddiddymu‘r fasnach caethion

Kay Owen

Cafodd Kay Owen, 81 oed, ac yn un o aelodau hynaf Undeb y Mamau yn Eglwys y Santes Fair, Porth Tywyn, ei hysbrydoli i godi arian i elusen Gristnogol sy’n ceisio achub ac ail-gartrefu plant a phobl ifanc sy wedi’u dal yn y gyfundrefn gaethweision fodern

Haf diwethaf fe wrandewais ar Ddiwrnod Gweddi misol Ffald y Brenin ac fe glywais neges gan David Westlake, Prif Weithredwr Cenhadaeth Cyfiawnder Rhyngwladol (IJM). Dysgais mai IJM, yn seiliedig yn y DU, yw’r gyfundrefn gwrth-gaethweisiaeth fwyaf yn y byd. Y mae pob un sy’n rhan o’r gwaith yn angerddol am eu gweledigaeth i ddod â chaethweisiaeth i ben yn gyfangwbl yn ein hoes ni.

Ar yr un pryd, cefais fy llorio i ddysgu bod y pandemig mewn gwirionedd yn ei gwneud hi’n haws i’r gweithredwyr i wneud, ac hyd yn oed ehangu eu harferion anfad, yn guddiedig mwy neu lai oherwydd cyfyngderau Covid-19.

Eglurodd David bod IJM, er yn gyfundrefn byd eang, hefyd yn delio â symud pobl yma yn y DU. Sonodd am rai porthladdoedd Cymreig sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan y masnachwyr caethion.

Kay Owen 2 [IJM]

Roedd diddordeb arbennig gennyf yn y rhaglen IJM gyfredol, ble y mae plant bregus, yn aml yn dioddef cam-drin treisgar a trawma rhywiol, yn cael eu hachub yn gariadlon, eu gwella a’u ail-gartefu. Y mae timau a hyfforddwyd gan IJM hefyd yn gallu adnabod agweddau eraill o gaethweisiaeth fodern megis bechgyn ifanc yn cael eu ecsploetio gan y diwydiant pysgota a dynion a gwragedd yn gweithio fel caethweision yma yn y DU, mewn sefyllfaoedd domestig, bariau ewinedd a golchi ceir, er enghraifft.

Roedd yn rhywfaint o gysur i glywed bod yr hyfforddiant bydeang a roddir gan IJM yn cynnwys pobl broffesiynol o bob ran o fywyd, fel bod yr awdurdodau yn gallu adnabod yn well a defnyddio’r gyfraith i ddal, erlyn a charcharu y drwgweithredwyr ffiaidd hyn.

Cefais fy nychryn pan ddywedodd David y byddai, yn y 15 munud y bu’n siarad, 30 o blant wedi eu gwerthu i weithdai cyflog isel a phuteindai. Wedi teimlo fy mod yn cael fy arwain i helpu mewn unrhyw ffordd, trefnais daith feicio hanner marathon noddedig (rhwng y cyfnodau clo!), ac oherwydd haelioni Eglwys y Santes Fair, Porth Tywyn, a’r gymuned leol, codwyd dros £900 i’r elusen Gristnogol haeddiannol hon.

Crybwyllodd David yn ei araith y dylem wneud amser i fyfyrio ar Rufeiniaid 12:12 ‘Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthymder. Daliwch ati i weddio’ ar ran y gwaith pwysig iawn a wneir gan IJM (www.ijmuk.org)