Hafan Pobl Dewi Buddion ehangach twristiaeth ffydd

Buddion ehangach twristiaeth ffydd

Open Door [Dale]

Rhaid inni beidio â dibrisio gwerth ein mannau cysegredig, medd Caroline Evans

I'r rhai ohonom sy'n poeni am ddyfodol addoldai ein gwlad, mae codi cyfyngiadau Covid-19 yn raddol yn cynnig llygedyn o obaith y gallai ein mannau cysegredig fod ar agor cyn bo hir ar gyfer gweddi a myfyrdod. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gyflawni ein cenhadaeth o groesawu pererinion ac ymwelwyr unwaith eto.

Gellir defnyddio'r cau a ddigwyddodd yn sgil y pandemig fel cyfle i bwysleisio gwerth ein heglwysi ar adeg pan dyn ni fel cenedl wedi bod yn ystyried y gorffennol a'r dyfodol. Bydd ein holl eglwysi yn astudio pa mor ymarferol yw agor tu fas i amser y gwasanaeth er mwyn diogelu pawb. Byddai’n ddefnyddiol inni feddwl eto sut dyn ni'n cyflwyno ein hunain: hysbyseb ar y palmant, arwyddion, dehongli, taflenni, llyfrau ar gyfer ymwelwyr, yn ogystal â dulliau digidol.

Fel grwpiau mewn esgobaethau eraill, nid yw Grŵp Twristiaeth Ffydd Esgobaeth Tyddewi wedi medru cwrdd wyneb yn wyneb dros y cyfnod hwn ond nid yw’n golygu bod yr aelodau wedi bod yn gwneud dim. Dyn ni’n falch iawn bod cymaint o'n heglwysi bellach wedi rhoi eu manylion ar wefan Explore Churches. Mae’r wefan hon yn cael ei defnyddio fwyfwy aml fel cronfa rithwir o eglwysi sydd ar agor. Bydd y canlyniad o annog ein heglwysi Cymru i gofrestru hyd yn hyn yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf Grŵp Twristiaeth Ffydd Daleithiol yr Eglwys yng Nghymru, sydd o dan gadeiryddiaeth yr Esgob Andy John o Fangor. Dwi’n siŵr byddwn ni’n gallu bod yn hapus gyda beth sydd wedi digwydd!

Canlyniad yn deillio o wefan Explore Churches yw’r datblygiad yr adran Twristiaeth Ffydd ar wefan Croeso Cymru. Defnyddir Explore Churches fel ffynhonnell ganddi. Ymhlith yr adrannau mae Taith gerdded ar arfordir Sir Benfro, Seintiau a’r Môr, a Mannau arbennig yn ymwneud â ffydd yng ngorllewin Cymru. Mae'r Llywodraeth yn gweithio yn dilyn ei dogfen Croeso i Gymru: Blaenoriaethau i’r economi ymwelwyr 2020-2025. Mae’n nodi bod ‘ymdeimlad o le yn ganolog i ddelwedd ryngwladol Cymru. Mae adeiladu lleoedd yn golygu bod yn unigryw o Gymreig: gan gynnig profiadau dilys a phrosiectau arloesol sy’n adeiladau ar ddiwylliant, tirweddau ac antur Cymru.’ Mae’n nodi hefyd y symudiad tuag at dwristiaeth yn seiliedig ar brofiadau. Mae’r ddogfen yn blaenoriaethu fel hyn: ‘Rhaid i gyrchfannau twristaidd wella’r hyn sydd yn bodoli eisoes, bod o fudd i’n cymunedau lleol a gwarchod ein tirwedd, treftadaeth, iaith a diwylliant.’

Felly, mae’n heglwysi yn bwysig nid yn unig i ninnau, ond i iechyd ac economi Cymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn Twristiaeth Ffydd, ffoniwch fi: 01267 202305.

Explore Churches https://www.explorechurches.org/

Croeso Cymru, Twristiaeth Ffydd - https://www.visitwales.com/inspire-me/holidays/faith-tourism