Hafan Pobl Dewi Aflonyddwch, pryder a diffyg perthynas gyda chyfoedion

Aflonyddwch, pryder a diffyg perthynas gyda chyfoedion

Ysgol Penrhyn Dewi Crest

Ers mis Mawrth 2020 mae ein pobl ifanc wedi wynebu heriau digynsail sydd wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl a’u lles yn ogystal â’u cynnydd yn yr ysgol. Mae Rachael Thomas, Pennaeth Dros Dro Ysgol Penrhyn Dewi, Tyddewi, yn edrych ymlaen at ddyfodol gwell

Mewn ysgol pob-oed rydym wedi gweld effaith ar bob cam o deithiau dysgu ein pobl ifanc. P’un ai methu cyfarfod â thad-cu, mam-gu neu berthnasau eraill, methu mynychu angladd perthynas annwyl nad ydynt wedi’i weld ers amser maith, neu’r ansicrwydd o beidio â gwybod sut beth fydd eu dwy flynedd olaf ac a fydd ‘na arholiadau ai peidio.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau wedi colli cymaint o ddefodau newid byd. Mae trosglwyddo i’r uwchradd wedi golygu bod yn rhaid i lawer o ddisgyblion aros mewn un ystafell ddosbarth, heb allu cyfarfod â'u cyfoedion. Dim gwasanaethau i’r ysgol gyfan; dim cynhyrchiad ysgol blynyddol; dim cerddorfa; dim canu. Am fisoedd lawer, dim chwaraeon ysgol a dim cystadlaethau chwaraeon bore Sadwrn. Dychwelyd i'r ysgol ar ôl cyfnodau gartref, heb wybod a fyddwch chi'n dal i ffitio i mewn ai peidio. Nid oedd dysgu ar-lein, waeth faint o gefnogaeth a gafwyd, yn darparu cydraddoldeb. Roedd yn rhaid i lawer o bobl ifanc gefnogi brodyr a chwiorydd iau gyda'u gwaith ac roedd llawer yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at ddysgu drostynt eu hunain.

Daeth gormod o bobl ifanc i gysylltiad gormodol â'r cyfryngau cymdeithasol. Daeth ffonau symudol yn achubiaeth ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol i blant yn ystod y cyfyngiadau symud. Daeth hyn â llawer o broblemau gyda phlant yn cyrchu safleoedd amhriodol ac i gysylltiad â chyfryngau a chynnwys oedd yn niweidiol i'w hiechyd a'u lles.

Ers dychwelyd i'r ysgol, mae'r angen am gymorth i bobl ifanc wedi cynyddu'n sylweddol. P’un ai gweithredu i gynorthwyo gyda dysgu neu gymorth iechyd emosiynol, ac mae wedi bod yn her i ysgolion sydd â chapasiti llai yn aml yn sgil y pandemig. Rydym o'r diwedd yn dod at ddiwedd llawer o'n mesurau rheoli risgiau sydd wedi'u cynllunio i leihau lledaeniad Covid. Mae gennym ni lu o gyfleoedd dysgu estynedig, fel chwaraeon, cerddoriaeth, gwau, gwyddbwyll a dysgu yn yr awyr agored. Rydym wedi bod yn hynod ddiolchgar i’r Eglwys a’n cymuned leol am y gefnogaeth a roddwyd i ni ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddyfodol mwy disglair wrth i ni weld egin newydd bywyd yn dod i’r amlwg yn y gwanwyn.