Hafan Pobl Dewi Pobl Dewi: Medi 2021

Pobl Dewi: Medi 2021

Ffydd a'r Senedd

“Mae perthynas o’r fath rhwng gwleidyddion a chymunedau ffydd yn rhoi i gymdeithas y cadernid mae ei hangen "

Mae Elin Jones, MS, Llywydd y Senedd, yn dweud wrth Lyn Dafis am freintiau a chyfrifoldebau ei swyddfa a phwysigrwydd cysylltiadau Senedd â chymunedau ffydd.

Darllenwch y cyfweliad yn llawn

Y Pererin Dywysog

Mynychodd Ei Fawrhydi Tywysog Cymru wasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi ym mis Gorffennaf i nodi canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru.

Darllenwch fwy

Clychau newydd i Nanhyfer

Darllenwch fwy

Newyddion Esgobaethol

Apwyntiadau

Cafodd ei galw’n eithriadol…ac roedd hi yn eithriadol Darllenwch fwy

Cynhadledd yr Esgobaeth:

Yn Ôl Ar y Sgrin Rhagolwg cynhadledd

PCE a'r Arolygydd Eglwysi newydd

Mae Howard Llewellyn yn atgoffa'r rhai sy'n gwneud ceisiadau am ganiatâd i ymgyfarwyddo â'r gofynion ac yn cyflwyno'r Arolygydd Eglwysi newydd Cwrdd â Frans Nicholas

Mae Caplaniaeth Anna yn dod!

Mae gweinidogaeth bwysig i bobl hŷn yn cael ei chyflwyno yn Esgobaeth Tyddewi, fel yr eglura Brenda Rigg Darllenwch fyw

Darlun Diwinyddol

Yn ddiweddar, prynwyd portread o'r Esgob Joanna gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer ei chasgliad o gelf gyfoes Darllenwch fyw

Clir a syml

Y mae Jeff Thomas, Swyddog Stiwardiaeth a Chefnogaeth Esgobaethol yn egluro pecyn cyfrifon newydd yr AGLl Darllenwch fyw

Impact 242 / 4ydd Archddiaconiaeth

Cynhaliwyd Gwasanaeth Drwyddedu i Efengylwyr Arwain ac Arloesi gan yr Esgob Joanna ar Fai 18fed yn Eglwys Sant Pedr, Caerfyrddin.

Ch i dd: Ruach Mitchell, Molly Baldwin, Esther Lockley, Esgob Joanna, Michelle Lloyd, Revd Captain Rob Lowe, Mike Dare

Llunio ein dyfodol:

Ysgol Haf yn Sefydliad St Padarns Mae J-D Laurence yn ysgrifennu

Newid ac addasu

Mae Plant Dewi wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o estyn allan at deuluoedd ar draws yr esgobaeth Esbonia Catrin Eldred

Adnoddau i’r meddwl sy’n Ymholi

Y mae diddordeb newydd mewn seintiau a phererindodau ymysg pobl nad ydynt yn mynd i’r eglwys. Y mae Anne Richards yn disgrifio prosiect eciwmenaiddead

Clai ar olwyn y crochenydd

O'r DVLA i'r allor Taith Nick Barroccu

Sant Iago a’r Camino

Gorffennaf 25ain yw Gŵyl Sant Iago, ac, eleni, cafodd ei ddathlu gyda phererindod byr i Eglwys San Mihangel, Llanfihangel Rhos y Corn Adroddiad gan Carolne Evans

Dros y bryniau tywyll, niwlog

Mae Mick Dean yn ystyried bywyd William Williams Pantycelyn Darllenwch fwy

Bendithio’r ffynnon: plwyfolion yn dathlu Sant Llawddog

Sefydlodd Sant Llawddog anheddiad fynachaidd yng Nghenarth rhyw 1500 o flynyddoedd yn ôl. Daw ffynnon a ddefnyddiwyd mwy na thebyg gan gymuned Sant Llawddog i’r golwg o dan y canopi modern hwn. Dywedir bod coeden ywen, sy’n cael ei gwireddu i fod yn 1500 oed yn y fynwent wedi ei thyfu o ffon y sant. Y mae cyngor yr eglwys yn awyddus i hybu diwrnod y sant (Awst 11eg) ac annog twristiaid i ymuno mewn digwyddiadau a dathliadau yn y dyfodol.

Dydy aelodau Aeron Bro Mydr ddim yn ofni`r glaw!

Er gwaethaf y tywydd gwlyb a chawodydd trwm yng nghanol ysbeidiau hyfryd o haul fe gynhaliwyd gwasanaeth yr haf yn Llanllyr ar ddydd Gŵyl Mair Mam yr Iesu a da oedd gweld cymaint yn bresennol. Bore hyfryd iawn yn canu moliant i Dduw ar emyn ac ar weddi gan ddiolch i bawb am gyfrannu ac am fynychu.

Gofal y Creu

Rhodd Cristnogaeth i’r mudiad amgylcheddol

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan arbennig ein hunain wrth ddod ag iachâd i’r ddaear Darllenwch fwy

Gweithgareddau Gwyrddion...

...yn Bro Lliedi a Llangorwen Darganfod mwy

Digwyddiad cymunedol llwyddiannus

Gofalu am Llanddewi Felfre Mae Janine Perkins yn ysgrifennu

Canolbwyntio ar Gofio

Alabaré

Mae Kirsty Scullion yn egluro gwaith yr elusen Gristnogol sy’n darparu cartrefi ar gyfer cyn filwyr Darllenwch fwy

Cofio yn gyfrwng trawsnewid

Gall cofio fod yn boenus, medd Lyn Dafis, ond gall peidio â chofio achosi mwy fyth o boen. Darllenwch fwy

Trasiedi ac ystwythder

Y mae John Holdsworth yn cofio gwasanaeth emosiynol ac anarferol yn Hong Kong i goffau y Cymry bu farw mewn rhyfel Darllenwch fwy

100 mlynedd o’r Lleng Prydeinig Brenhinol

Wrth i’r Lleng Prydeinig Brenhinol nodi ei ganmlwyddiant, mae Jane Rees o Sanclêr yn edrych ymlaen at ailddechrau gwasanaeth normal.

Darllenwch fwy

Diolchgarwch am 100 mlynedd o waith

Ar 1 Gorffennaf eleni, ymunodd Jonathan Parker ag aelodau o gangen Castell Newydd Emlyn o'r Lleng Brydeinig Frenhinol i gofio pen-blwydd nodedig

Darllenwch fwy

Twristiaeth FFydd

Ailedrych ar Gymru'r 12fed Ganrif

Fis Medi a mis Hydref bydd cyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn nodi digwyddiadau yno 850 o flynyddoedd yn ôl Darllenwch fwy

Buddion ehangach twristiaeth ffydd

"Rhaid inni beidio â dibrisio gwerth ein mannau cysegredig" Mae Caroline Evans yn ysgrifennu

Enw newydd, chyfleoedd newydd

Mae Julia Barker yn gwahodd grwpiau ffydd yng Ngogledd Sir Benfro i gydweithio mewn menter i wella lles ar draws yr ardal Darganfod mwy

Lle arbennig i’w drysori a’i garu

Yn y diweddaraf yn ei chyfres o leoedd i’w trysori, mae Caroline Evans yn rhoi sylw i’r trysorau a geir o fewn eglwys fach yn Sir Benfro.

Eglwys Sant Pedr, Little Newcastle

Gwasanaeth Pererindod

Ers cychwyn y cload cyntaf bu’r Parchedig Kingsley Taylor yn cadw mewn cysylltiad ag aelodau AWL East Landsker drwy gyfrwng ebyst dyddiol. Cafodd yr ebyst yma eu rhannu’n eang, hyd yn oed ar draws y byd, ac maent wedi eu cyhoeddi mewn dau lyfr Reflections a Reflecting.

Fodd bynnag, pererindod rhithiol oedd hwn a theimlai Kingsley fod angen cyrchfan go iawn. Felly, ar Fehefin 19eg, cynhaliwyd digwyddiad pererin yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gan gychwyn gyda phryd o fwyd yn y ffreutur, gweddïau wrth greirfa Dewi Sant ac yna dod i ben gyda gwasanaeth hwyrol weddi o dan arweiniad y Deon. Dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath i’w gynnal yn y gadeirlan ers diwedd y cload ac roedd pawb a fu yno wedi mwynhau.

Rhyngwladol

Bukavu 1

Mae gobaith yn tarddu’n dragwyddol Mae Benjamin Rwizibuka yn cyhoeddi galwad heriol

Bukavu 2

Mae Roger Dirokpa yn ystyried Archddiaconiaeth Bunyakiri Darllenwch fwy

Ymgyrch dros gyfiawnder

Gweithio i ddiddymu‘r fasnach caethion Stori Kay Owen

Dyddiadur annwyl

Hanesion plentyndod yn y ficerdy

Y mae Eluned Rees yn cofio gwasanaethau a digwyddiadau arbennig a Brwydr Cwm Gwendraeth

Darllenwch fwy

Dyddiadur gwraig offeiriad

Y mae ychwanegiad at y Rheithordy, ysgrifenna Polly Zipperlen

Darllenwch fwy

Myfyrdodau

Hydref yn y coed

Y mae Martine Johnson yn mwynhau mynd am dro ac yn cael ei hatgoffa o gerdd hynafol Cerdded gyda hi

Diolch i Ti, O Dduw.

Cynhaeaf y Cyfnod Clo gan Cynthia Davies

Pererin y Gadair

Canu yn y cloi Mae Lyn Dafis yn adlewyrchu

Dweud eich dweud…yn Gymraeg

Dych chi’n dysgu Cymraeg? Dych chi wedi bod yn dilyn dosbarthiadau nos Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? Mae cyfres newydd o erthyglau yn dod i Pobl Dewi i’ch helpu chi.

Bydd yr erthyglau hyn mewn Cymraeg hawdd gyda rhestr o eiriau newydd neu anghyfarwydd. Mae’r erthyglau yn mynd i fod am hanes, pobol a llefydd yn Esgobaeth Tyddewi.

Medi 2021: William Thomas Havard

Ond mae angen eich help chi arnon ni hefyd. Dyma gyfle i chi ymarfer y Gymraeg dych chi wedi dysgu yn y dosbarth. Dyn ni am i chi ysgrifennu pwt i Pobl Dewi yn Gymraeg! Gallwch chi ysgrifennu am unrhyw bwnc: dweud sut beth yw hi i fynd i ddosbarth Cymraeg, neu beth sy’n gwneud dysgu Cymraeg yn arbennig i chi. Efallai dych chi am sôn am le diddorol dych chi wedi bod ynddo, am berson diddorol dych chi wedi cwrdd â nhw neu rywbeth diddorol dych chi wedi gwneud.

Fel arfer bydd yr erthygl tua 300 o eiriau. Byddai’n dda hefyd cael llun i fynd gyda’r erthygl. Os dych chi am ysgrifennu bydd rhywun o Pobl Dewi yn fodlon eich helpu chi felly does dim angen i chi boeni am fanylion. Mae clywed eich llais chi yn bwysig.

Os dych chi am ysgrifennu neu am wybod rhagor yna cysylltwch gyda fi. Fy enw i yw Lyn Dafis. Fy nghyfeiriad yw Y Ficerdy, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EP. Fy nghyfeiriad e-bost ywlyndafis@cinw.org.uk a’r rhif ffôn yw 01970 820162. Peidiwch bod yn swil!