Hafan Pobl Dewi Pobl Dewi: Medi 2020

Pobl Dewi: Medi 2020

Croeso nôl!

Oddi wrth yr Esgob

Ffydd, syml yn ei hanfod Darllen 'mlaen

Cyflwyniad y Golygydd

Bant â ni unwaith eto! Darllen 'mlaen

'Dych chi’n dysgu Cymraeg? 'Dych chi wedi bod yn dilyn dosbarthiadau nos Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? Mae cyfres newydd o erthyglau yn dod i Pobl Dewi i’ch helpu chi.

Dweud eich dweud…yn Gymraeg

O'r Esgobaeth

Covid-19 a datblygiad y sefyllfa

Mae Paul Mackness, Archddiacon Tŷ Ddewi, yn ateb rhai cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml am ein gwasanaethau, cynadleddau, cyfarfodydd a rheolaeth o dan y cyfyngiadau presennol Darllen 'mlaen

Cyllideb

Tim Llewelyn, Is-gadeirydd Bwrdd Ariannol yr Esgobaeth, sy'n egluro’r strategaeth am 2021 Darllen 'mlaen

O'r Swyddfa

O lolipops iâ i ddewiniaeth technoleg, Darllen 'mlaen

Gweinidogaeth

Apwyntiadau

Medi 2020 Cyfarfod â nhw

Galwedigaethau

Beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd? Esbonia Mark Ansell

Gweinidogaeth y dyfodol

Bydd hi’n rhy hwyr i ofyn y cwestiwn ‘beth wedyn?’ pan fydd y cyfyngiadau drosodd,- rhaid ystyried y cwestiwn nawr Gan Mones Farah

Ffurfio ein dyfodol

Yr olygfa o Sant Padarn Darllen 'mlaen

I mewn i’m swydd ar Zoom

Viv Sayer, Deon AWL Bro Dyfri, sy'n darganfod sut beth yw bod y cyntaf i gael ei thrwyddedu o bellter yn ein hesgobaeth Darllen 'mlaen

Ordeiniadau

Cwrdd â'n hoffeiriaid a'n diaconiaid newydd Darllen 'mlaen

Eglwys a Chymdeithas

Bod yno

Prosiect newydd sy’n ymateb i ofynion cymuned yn Sir Gâr Darllen 'mlaen

Ymgymryd â Newid Hinsawdd

Sut i leihau lledaeniad carbon... ...meddai Marcus Zipperlen

Sachliain a Choffi

Siarad am ffydd a bywyd - podlediad newydd Gwahoddiad gan Sophie Whitmarsh

Iechyd a Lles

Coronafeirws: y gost i iechyd meddwl plant

Dywed gweithwyr ar llinell flaen Barnardo’s mai problemau iechyd meddwl cynyddol ymysg yr ifanc yw eu gofid mwyaf. Darllen 'mlaen

Cynnal

Nid y lleygwyr yn unig sy’n dioddef oherwydd eu hiechyd a’u lles yng Nghymru wrth ddod allan o’r Cyfnod Clo. Mae Cynnal yn wasanaeth cyfrinachol i glerigwyr, offeiriaid, gweithwyr eglwysig a’u teuluoedd. Darllen 'mlaen

Porth Ceredigion

Pontio gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngheredigion Darllen 'mlaen

Dwylo defnyddiol: cenedl o siopwyr

Abergwaun

Gwasanaeth Cludo i'r Cartref Darllen 'mlaen

Aberystwyth

Gwasanaeth Cludo i'r Cartref Darllen 'mlaen

Rhydaman

Gwasanaeth Cludo i'r Cartref Darllen 'mlaen

Covid-19: Cyfleoedd newydd

Plant Dewi

Ymgymryd â Sialens 2.6 Sut ddaethon nhw 'mlaen?

Siopa! Siopa! Siopa!

Mae’r cyfnod hir o ynysu i dri pherson o Borth Tywyn wedi bod o fudd annisgwyl i bawb. Esbonia Enfys Tanner

Yn ôl i'r ysgol

Wynebu’r Sialens Darllen 'mlaen

Taith gerdded hir yn y Cyfnod Clo

...gyda Becky Evans Darllen 'mlaen

Wythnos Llyfrgelloedd

Cyfres o ddigwyddiadau ar-lein Darllen 'mlaen

Gwahoddiad i de

Te mefus ym mhlwyf Mhenrhyn-coch Darllen 'mlaen

Rhyng-ffydd a rhyngwladol

Rhyng-ffydd

Dysgu o St Frances Arwyddion calonogol

Beirut: Dinas mewn argyfwng

Gwrthod cael eu trechu Adroddiad gan John Holdsworth

Bukavu

Newyddion gan ein cyfaill-esgobaeth Adroddiad gan Roger Dirokpa

Bywydau Du yn Bwysig

Eglwysi gyda'i gilydd dros gyfiawnder

Ymateb Cytun Darllen 'mlaen

Mae pob bywyd yn bwysig

Gŵr a gwraig gyda'i gilydd dros gyfiawnder Tystiolaeth bersonol gan Shirley Murphy

Hanes a Choffadwriaeth

Llanbedr Pont Steffan:

Pen-blwydd Eglwys Sant Pedr yn 150 oed Iona Warmington yn edrych yn ôl

Englynion Beddau

Mae ôl y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn drwm ar ein heglwysi plwyf. Mae’r un peth yn wir am ein mynwentydd Lyn Dafis sy'n ymchwilio

Milwyr Anhysbys

Y cysylltiad Cymreig Darllen 'mlaen

Eiddo Coll Canoloesol

Darganfyddiad cyffrous gan Mick Dean, Swyddog Eiddo’r Esgobaeth Beth ydyw?

Gweld yr ochr ddoniol

Dyddiadur offeiriad wedi ymddeol

Jonathan Copus sy'n myfyrio dros bleserau a rhwystrau addoli rhithwir Darllen 'mlaen

Dyddiadur gwraig ficer

Polly Zipperlen yn ystyried gwylie egsotig gartre! Darllen 'mlaen

Myfyrdodau

Ffermio yn ystod y pandemig

Mae’r angen i gadw’n iach wedi ychwanegu at y gofid a’r ynysu oherwydd Covid-19. Wrth i’r cynhaeaf nesau, mae Daphne a Peter yn adrodd o’u fferm yn Narberth Darllen 'mlaen

Bendithion Duw

Myfyrdod John Howells Aberystwyth Darllen 'mlaen

Annwyl Dduw...

Gweddïau Ysgol Penboyr Darllen 'mlaen