Hafan Pobl Dewi Meithrin y Dyfodol

Meithrin y Dyfodol

Mae POINT (Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Abergwaun ac Wdig) yn ganolfan galw heibio i bobl ifanc, sydd wedi'i lleoli yn Abergwaun, Sir Benfro. Mae POINT yn gweithredu gwasanaeth 6 diwrnod yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn ac mae'n darparu ar gyfer yr holl bobl ifanc 11-25 oed sy'n byw ledled Gogledd Sir Benfro (Hwlffordd ac i’r gogledd o’r dref). Mae Jessica Palmer, Rheolwr Prosiect Meithrin y Dyfodol, yn gwahodd y rhai sydd â phryderon i gysylltu.

POINT Logo

Nod yr elusen yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw yng Ngogledd Sir Benfro gael yr hyder, yr hunan-barch a'r sgiliau i oresgyn y rhwystrau y gallent ddod ar eu traws ar eu taith o blentyndod i fod yn oedolion; tra hefyd yn eu hannog i archwilio eu diddordebau a chwarae rhan weithredol yn eu cymuned.

Mae'r prosiect Meithrin y Dyfodol gan POINT yn cynnig iechyd meddwl a lles emosiynol di-dor o safon trwy ystod o wahanol lwyfannau a sefydliadau partner; bod o fudd i bobl ifanc, gweithwyr rheng flaen, gwirfoddolwyr, grwpiau a rhieni yn y gymuned.

Cyflawnir y gwasanaeth cymorth proffesiynol hwn trwy sesiynau cwnsela un-i-un gyda Chynghorydd cymwys, gwiriadau emosiynol a lles gyda Gweithwyr Ieuenctid cymwys, sgyrsiau a gweithgareddau gyda Mentoriaid gwirfoddol hyfforddedig (wedi'u recriwtio o'n cymuned leol). Hefyd, cymorth grŵp a chyfle i gymdeithasu trwy alw i mewn yn ogystal â gweithgareddau eraill a drefnir.

Mae’r prosiect Meithrin y Dyfodol hefyd yn cynnig hyfforddiant i oedolion sy’n byw ar draws Sir Benfro i allu dysgu’r sgiliau a’r offer i gefnogi pobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl. Boed yn bersonol neu’n broffesiynol, mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid yn raddol yn cael effaith cadarnhaol o godi ymwybyddiaeth a lleihau stigma materion iechyd meddwl ar draws ein sir a thu hwnt.

Mae croeso i chi gysylltu â staff POINT i glywed mwy, drwy ffonio 01348 871887 neu anfon e-bost at enquiries@pointypt.org.uk. I gael rhagor o wybodaeth am bob gwasanaeth, ewch i'r dolenni gwefan isod

POINT Gwasanaethau i bobl ifanc:

POINT i rieni, gwarcheidwaid a gweithwyr allweddol: