Hafan Pobl Dewi Enw newydd, chyfleoedd newydd

Enw newydd, chyfleoedd newydd

NPTT logo large

Mae Julia Barker yn gwahodd grwpiau ffydd yng Ngogledd Sir Benfro i gydweithio mewn menter i wella lles ar draws yr ardal

Yn flaenorol, gelwid Cwmni Masnach a Thwristiaeth Gogledd Sir Benfro Cyf yn Siambr Fasnach a Thwristiaeth Abergwaun a Gwdig. Mae'r enw newydd yn adlewyrchu'r bwriad i wasanaethu pob busnes ledled Gogledd Sir Benfro gyda'i gymeriad unigryw a'i rinweddau arbennig.

Gellir ystyried y prosiect hwn fel peilot ar gyfer Ymweld â Sir Benfro wrth i ni wahodd ystod o fusnesau sefydledig yng Ngogledd Sir Benfro sy’n ceisio datblygu thema ‘Lles’ gref. Mae'r thema gynnil hon yn cynnwys gweithgareddau, profiadau llety, ecoleg, bwyd o safon, celf greadigol, a gweithgareddau therapiwtig o sawl math. Cwestiwn i eglwysi a chapeli yw “a ydych chi am wneud yn fwy cyhoeddus y cynnig ar gyfer lles sydd wrth wraidd eich ffydd?” Os felly, a ydych chi'n barod i ddysgu ffyrdd newydd o rannu'r profiad hwnnw sy'n fwy atyniadol i'r rhai sy'n awchus am les?

O Dyddewi i Landudoch hyd at ardaloedd mynyddig y Preseli, gwahoddir busnesau i ymuno â’r grŵp hwn a datblygu cyfleoedd rhwydweithio, a fydd, yn ein barn ni, yn gosod y seiliau ar gyfer cyfleoedd newydd yn y dyfodol i’r busnes a thwristiaeth Gogledd Sir Benfro i gyd.

Mae'r ardal hon, gyda'i hamgylchedd naturiol, unigryw o fynyddoedd, tir a môr, yn denu ymwelwyr o bell ac agos sy'n ceisio ymlacio, cael eu hysgogi, archwilio ac adfer eu hailgysylltiad â 'beth sy'n dda i'r enaid', sy'n awgrymu’n gryf y dylid sefydlu 'lles' fel brand gwerthadwy ar gyfer Gogledd Sir Benfro. Fel ceidwaid, rhaid inni gadw cydbwysedd mân wrth reoli'r adnoddau amgylcheddol mewn modd cynaliadwy, wrth weithio gyda'r nifer o agweddau ar les er budd y rhai sy'n dod i fwynhau'r ardal, yn ogystal â'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yma.

Mae Rhwydwaith Busnes Lles Sir Benfro yn cynnig cyfle i ddarparwyr yr agweddau amrywiol ar les, gan gynnwys, yn bwysig iawn, grwpiau ffydd, gyflwyno eu hunain, trafod yr hyn sy'n digwydd a darganfod pwy sy'n darparu beth yn yr ardal. Y gobaith yw y bydd cydweithrediadau’n datblygu ar draws yr ardal i wella’r profiad y tu ôl i’r brand lles, ac ysgogi syniadau ar gyfer mentrau newydd, gan greu buddion pellach i fasnach a’r hyn sydd ar gael i bawb.

Wrth i fwy ymuno â'r rhwydwaith, edrychwn ymlaen at ddatblygu cyfleoedd rhwydweithio wyneb yn wyneb yn ychwanegol at y grŵp preifat ar Facebook (Rhwydwaith Busnes Lles Sir Benfro, dilynwch y ddolen hon: https://www.facebook.com/groups/283743813400535) lle gellir archwilio a datblygu brandio.