We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Pobl Dewi Calon y gwir

Calon y gwir

Y mae Tessa Briggs, Rheolwr Olygydd, yn siomedig gyda niferoedd darllenwyr Pobl Dewi

Oherwydd Covid-19 a’r cloadau, yr oedd 3 o’r 4 rhifyn diwethaf o Pobl Dewi (PD) ar- lein yn unig. Croeso i’r rhifyn hwn, ar-lein yn unig eto; ni allem gyfiawnhau costau argraffu a dosbarthu y nifer bychan o gopiau i’r eglwysi hynny sydd ar agor a ble y byddai croeso i’r copiau wedi’u hargraffu.

Er i ni argraffu copiau ym mis Rhagfyr 2020, rwyn deall bod llawer ohonynt ar ôl. Wrth edrych ar ystadegau gwylio y rhifynnau ar-lein maent yn isel iawn (ar gyfartaledd Mawrth 2020 hyd nawr, 1,467 o ddarllenwyr i bob rhifyn), pan fyddwch yn ystyried ein bod fel arfer yn argraffu 6,000-7,000 o gopiau bob rhifyn a bod rhai darllenwyr ond yn gwylio’r fersiynau ar-lein beth bynnag. Bydd rhai o’r ystadegau darllenwyr isel hyn oherwydd diffyg mynediad at y rhyngrwyd ond nid yw hynny yn egluro popeth.

Y mae tîm cyfan PD (golygyddion, prawf-ddarllenwyr, cyfieithwyr, cysodwyr) ac awduron erthyglau yn rhoi llawer o amser ac egni i gynhyrchu pob rhifyn ac y mae Esgob Joanna wedi cyfeirio at PD fel ‘y glud sy’n dal yr esgobaeth at ei gilydd’. Serch hynny, derbyniais adroddiadau bod rhai clerigwyr/ arweinwyr eglwysi heb iot o ddiddordeb mewn hysbysu eu cynnulleidfaoedd bod PD ar gael. Os na fyddan nhw’n helpu i hybu PD, naill ai yn y fersiwn brintiedig neu’r fersiwn ar-lein yn unig, beth fydd dyfodol PD?

Pam, rwyn pendronni, bod cymaint o Ddeoniaid AGLl wedi ymateb yn dweud nad ydyn nhw am gael copiau printiedig? Gall rhan o’r ateb fod y ffaith bod niferoedd mynychwyr gwasanaethau yn gyfyngiedig a bod arweiniad yr Eglwys yng Nghymru yn dweud na ddylid rhannu papurau. Ynglyn â’r cyntaf, ond na fyddai’n addas i gopiau o PD gael eu rhoi drwy flychau llythyron y rhai nad ydynt yn mynychu gwasanaethau i’w hatgoffa bod yr Eglwys yn dal yno? Ac am yr ail, rwyn cynnig nad oes angen i PD gael ei drafod gan unrhywun heblaw y person sy’n ei gasglu.

Y mae teulu’r Eglwys yn bwysig mewn llawer o ffyrdd. Y mae angen i ni alaru dros y 15 mis diwethaf, rhoi diolch am y cariad, y gofal, y gefnogaeth a’r caredigrwydd a ddangoswyd yn ein cymunedau yn ystod y pandemig, annog y rhai a roddodd gynnig ar wasanaethau ar-lein, croesawu yn ôl y rhai a fu’n ynysu neu rhy ofidus i fynd allan ac adeiladu dyfodol mwy llewyrchus, gyda’n gilydd, yn y cnawd, yn hytrach na thrwy lens amhersonol technoleg.