Hafan Pobl Dewi Adroddiad y Corff Llywodraethol

Adroddiad y Corff Llywodraethol

Bu cyfarfod Hydref y Corff Llywodraethol dros ddeuddydd, 6-8fed o Fedi, y sesiwn cyntaf yn y cnawd yng Nghanolfan Cynadleddol Rhyngwladol a’r ail ar lein. Y mae Paul Mackness yn rhoi adroddiad

Governing Body

Cyfarfu’r Corff Llywodraethol (CLl) yn y cnawd am y tro cyntaf ers dwy flynedd i ddadlau am y mesur a roddwyd gerbron gan Fainc yr Esgobion i ganiatau Defod Arbrofol i Fendithio Partneriaethau Sifil Unrhyw a Priodasau Sifil am bum mlynedd. Penderfynwyd gan Is-Bwyllgor Busnes bod hyn yn bwnc a fyddai’n elwa o gael ei drafod wyneb yn wyneb gan aelodau. Esgob Bangor oedd yn cadeirio’r sesiwn hon. Cynigiwyd gwelliant gan Parch.Ddr Jonathan Wrighti i oedi gweithrediad y Ddefod Arbrofol. Yn dibynnu ar ba ochr o’r ddadl yr ydych chi, roedd naill ai’n gynnig defnyddiol neu rwystredig. Collwyd y gwelliant 77 pleidlais i 27 heb unrhyw ymataliad. Yna trafodwyd y mesur gan y CLl i gyd. Rhaid i mi fod yn onest, tra bod y ddadl yn dangos parch i eraill oedd yn credu’n wahanol, nid wyf o’r farn bod y dadlau o safon uchel ar y ddwy ochr a bod y mater hyn yn un o’r rhai ble roedd aelodau wedi penderfynu’n barod sut y byddent yn pledleisio.

Llwyddodd y Mesur yn y tair urdd.

  • Lleygwyr: 49 dros, 10 yn erbyn, un ataliad
  • Clerigwyr: 28 dros, 12 yn erbyn, dau ataliad
  • Esgobion: pedwar dros, neb yn erbyn, dim ataliad

Clywyd y canlyniad mewn tawelwch parchus, a cyhoeddwyd y mesur ar unwaith gan yr Esgob Hŷn.

Yn ystod yr ail ddiwrnod a gynhaliwyd ar lein bu’r busnes mwy rheolaidd a cadeiriwyd y sesiwn gyntaf gennyf fi am y tro cyntaf. Rhodwyd i fi eitemau yn delio gyda materion cyfansoddiadol a chyfreithiol a’r Pwyllgor Sefydlog (dyna syndod!) Prif eitem busnes a oedd yn tra arglwyddiaethu gweddill y diwrnod oedd Mesur Argyfwng Hinsawdd pan gyhoeddodd yr Eglwys yng Nghymru Argyfwng Hinsawdd a’i rhwymo ei hun i fod yn garbon-niwtral erbyn 2030. Pasiwyd hyn yn unfrydol (bydd darllenwyr yn ymwybodol bod hyn wedi ei drafod hefyd yn ein Cynhadledd Esgobaethol ni.)

Yr oedd hefyd newyddion am ein cynlluniau gogyfer â Blwyddyn Llythrenedd Beiblaidd, yn dilyn mesur aelod preifat. Gwyliwch y gofod gan y bydd llawer ohonynt yn cael eu cynnwys yn ein Blwyddyn o Ddisgyblaeth a gydlynir gan Archddiacon Mones Farah.

Gellir cael manylion llawn yn Pigion, ar gael mewn plwyfi ac ar lein.