Hafan Pobl Dewi Mynd yn wyrdd, achub y byd gyda Congo Nature+

Mynd yn wyrdd, achub y byd gyda Congo Nature+

Mae Benjamin Rwizibuka yn adrodd hanes un project bach, uchelgeisiol yn esgobaeth Bukavu yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo, i atgyweirio difrod newid hinsawdd, mwyngloddio a datgoedwigo. Mae esgobaeth Bukavu yn esgobaeth gydymaith i Dyddewi.

Benjamin Rwizibuka

Mae’r sôn am faterion hinsawdd ar hyn o bryd yn ei gwneud yn ofynnol i bawb, lle bynnag maen nhw, beth bynnag maen nhw’n ei wneud, i ystyried dyfodol ein planed ac yn enwedig ym mha gyflwr rydyn ni’n mynd i’w gadael ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ni fydd canlyniadau newid hinsawdd yr un fath ym mhobman. Ond mae un peth yn sicr: trigolion bregus gwledydd sy'n datblygu fydd yn dioddef yr effeithiau mwyaf difrifol. Er bod pobl mewn gwledydd sy'n datblygu â rhan lawer llai yn y newid yn yr hinsawdd, maen nhw’n fwy agored i'w ganlyniadau.

Mae tua 75% o boblogaeth Congo yn byw mewn ardaloedd gwledig ac yn dibynnu'n bennaf ar amaethyddiaeth. Ac eto mae’r model amaethyddol presennol yn cael ei fygwth gan newid yn yr hinsawdd ac addasu ar y cylch dŵr, sy’n golygu ei bod yn bwrw glaw yn drymach ac yn fwy afreolaidd a bod sychder yn fwy difrifol. Mae’n brofiad chwerw gweld llawer o lefydd a oedd unwaith yn goedwig gynradd, yn safana coediog neu gyda math arall o wyrddni, yn diflannu. Yn ein sir ni, mae Parc Cenedlaethol Kahuzi-Biega o dan fwy o fygythiad nag erioed oddi wrth ddatgoedwigo cynyddol. Yn ogystal â hynny mae safleoedd mwyngloddio yn disodli ardaloedd gwyrdd a, phan gânt eu gadael, nid yw'r ecosystemau'n cael eu hadfer ac nid yw llygredd aer na halogi dŵr yn cael eu hatal.

Congo Nature+

Ers 2018, mae Congo Nature+ (CN+) wedi ymrwymo i weithredu a chynnal projectau (bach) yn ymwneud ag ailgoedwigo: datblygu'r sgiliau amaethyddol sy eisoes yn bodoli er mwyn darparu cyfleoedd newydd; diogelu ac adsefydlu ecosystemau; sicrhau glanweithdra mannau cyhoeddus ac amgylcheddau naturiol. Nod y fenter hon yw gwneud i bobl ddeall y bygythiadau hinsawdd ac amgylcheddol sy'n ein hwynebu.

Ar hyn o bryd dim ond yn Ne Kivu mae CN+ yn gweithio, ond rydyn ni'n bwriadu sefydlu ein grŵp a'n ffordd o feddwl ledled y wlad a thu hwnt i'w ffiniau os oes angen. Dyma ein gweledigaeth a dyna pam rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid eraill pan fo angen. Mae hyn yn ein galluogi i ennill mwy o brofiad a chyflawni ein cenhadaeth. Drwy gydol 2022, rydym yn bwriadu trefnu symposia a chynadleddau yn ychwanegol at ein projectau parhaus.

Rydyn ni’n ymwybodol o ba mor aruthrol yw'r gwaith hwn a’r angen am lawer o arbenigedd. Dyna pam rydyn ni’n achub ar bob cyfle i hyfforddi ein hunain, neu i gael ein hyfforddi, ac yn ddiweddar fe wnaethom gymryd rhan o bell yn Oxford Real Farming Conference 2022. Gobeithiwn ddod o hyd i fwy o bobl a phartneriaid posibl sy'n ymroddedig i'r achos hwn wrth inni fynd ar ein ffordd.