Hafan Pobl Dewi Dod o hyd i Iesu mewn siop hen bethau

Dod o hyd i Iesu mewn siop hen bethau

Mae Caroline Jones wrth ei bodd â chaffaeliad diweddar

Efallai y bydd rhai sy'n cymryd The Church Times yn rheolaidd yn cofio'r ddelwedd hon wrth i'w stori gael ei chyhoeddi ar dudalen Ffydd ar 13eg Awst. Mae'r stori'n troi o amgylch y darlun golosg hwn a ddarganfyddais yn ddiweddar mewn siop hen bethau / sothach yng Nghaerfyrddin. Roedd mewn ffrâm wedi torri gyda gwydr wedi cracio ac roedd ganddo lu o weoedd corynnod yn ei atodi y’n weddus i'r nenfwd.

Jesus in a junk shop

Rwy'n paentio ac yn casglu celf, yn enwedig o'r math crefyddol, ond, ar y diwrnod penodol hwn, roeddwn i ar drywydd cerflun crefyddol ar gyfer cilfach garreg sydd gennym gartref. Fodd bynnag, daliodd y darn diymhongar hwn fy llygad i ddechrau. Fe'i marciwyd yn £68 felly nid ffortiwn. Edrychais ar y teitl. Fe'i gelwid yn Spooky Woman with Kid. Hmmm, meddyliais, na yn bendant! Roedd gostyngeiddrwydd y fam ac uniondeb ac urddas ei Dyn Bach Gofidiau yn dweud rhywbeth hollol wahanol wrthyf wrth iddo edrych allan arnom ni, Ei braidd, gyda'r fath ddoethineb a dwys deimlad.

Wnes i ddim ei brynu serch hynny a gadawais y siop. Ond roedd y ddelwedd yn dal i fy mhoeni. Flynyddoedd lawer yn ôl mi sefydlais a rheolais Oriel Loft yn Sgwâr Nott. Cofiais imi ddweud wrth gwsmeriaid fel fi, sydd wedi cwympo am ddarn o gelf, pe byddent yn caru rhywbeth y dylent ei brynu oherwydd, pe na baent yn gwneud hynny, mae'n debyg y byddent yn difaru am flynyddoedd i ddod. Rhywbeth roeddwn i'n ei wybod o brofiad. Felly, ar ôl wythnos arall, penderfynais gymryd fy nghyngor fy hun a dychwelyd i'r siop. Mwgwd ymlaen, dwylo wedi'u glanweithio anelais at y fan lle gwelais y darlun. Roedd wedi mynd. Gofynnais i'r rheolwr ble'r oedd, a dywedodd wrthyf fod perchennog y stondin wedi ei gymryd gan ei fod yn cwympo’n ddarnau. Dywedais fod gen i ddiddordeb a gadewais fy enw (heb deitlau) a rhif ffôn. Aeth pythefnos heibio. Ni chlywais ddim. Yna, cefais alwad i'm ffôn symudol yn gofyn ai fi oedd y Parchedig Ddoctor Caroline Jones. Ymddiheurodd y ddynes am beidio â chysylltu yn gynt, ond eglurodd ei bod wedi sgrifennu fy rhif i lawr yn anghywir ac wedi gorfod edrych amdanaf ar-lein. Roedd y darlun yn ôl. Es i mewn ar unwaith. Roedd bellach wedi cael ei ail-fframio ac yn brolio’r teitl diwygiedig Mair gyda’r baban Iesu! Cafodd ei ail-brisio hefyd am £25. O ddyddiau hapus! Ni fargeiniais ond talais gydag arian parod.

Yn amlwg, roedd fy niddordeb wedi peri i ddeiliad y stondin weld y darlun yn wahanol. A, gan ei fod Ef ym mhobman onid yw'n ddyletswydd arnom fel credinwyr i ddangos hyn? Haleliwia!