Hafan Pobl Dewi Byw bywyd y disgybl a niwroddargyfeirio

Byw bywyd y disgybl a niwroddargyfeirio

Neil Hook

Yr ydym i gyd yn unigolion a dylid ein trin felly, medd Neil Hook

Yr wyf yn ddyn niwroddargyfeiriol yn gweithio yn y weinidogaeth lawn amser. Pe baech yn fy ngweld wrth yr allor neu yn pregethu o’r pulpud fyddech chi ddim yn gwybod fy mod yn niwroddargyfeiriol. Serch hynny, byddai siarad â mi am gyfnod yn dangos i chi fy mod yn rhyngweithio â’r byd mewn ffordd dipyn bach yn wahanol i bobl eraill. Y mae hyn oherwydd bod gen i anhwylder bersonoliaeth ffiniol – yr wyf yn adnabod fy hun yn aelod o gymuned niwroddargyfeiriol.

Y mae niwroddargyfeirio yn air mwy newydd a mwy positif sy’n cymryd lle y gair ‘anabledd’ fel arfer, wrth drafod gwahaniaethau niwrolegol. Y mae’r mudiad niwroddargyfeirio, sy’n cwmpasu pawb sydd â’u deiagnosis iechyd meddwl tymor hir yn dangos nodweddion niwroddargyfeiriol, yn dadlau ein bod i gyd yn unigolion ac y mae ein ymennydd bob un yn wahanol. Felly dylid trafod pob un, pa un ai’n niwronodweddiadol neu’n niwroddargyfeiriol, yn unigol.

Y mae cymdeithas (yn cynnwys ein heglwysi) fel arfer yn fwyaf hapus pan fod pobl yn dangos ymddygiad niwronodweddiadol, gan gyd-weithio gyda’r byd o’u cwmpas mewn ffordd sy’n gwneud eraill i deimlo’n gysurus. Felly mae pobl niwroddargyfeiriol yn gallu creu teimlad o wneud sefyllfaoedd, amgylchiadau a gweithgareddau yn anghysurus. Gallwn fod yn dda iawn wrth guddio ein hymddygiad ond, maes o law, bydd y gwir berson yn dod i’r golwg a byddwn yn dweud neu wneud rhywbeth a all wneud i eraill stopio ac ystyried.

Y mae ein holl eglwysi yn dymuno bod yn llefydd diogel, yn ffocysu ar berthynas a datblygu cymuned ffydd gyda’n gilydd. Y mae unigolion niwronodweddiadol yn cael perthynas a phrofiadau yn hawdd, ond mae’n fwy cymleth i bobl niwroddargyfeiriol. Felly sut dylai eich eglwys ymateb os yw am ymestyn allan i’r niwroddargyfeiriol, neu weinidogaethu i unigolyn niwroddargyfeiriol sy’n barod yn aelod o’ch cymuned?

Byddwn i’n dadlau nad oes angen gweinidogaeth arbennig sy’n creu geto ble gellir ein cyfarfod yn ddiogel. Yn lle cymryd yn ganiataol beth y mae pobl eisiau neu ei angen, dylem ymarfer ffydd cyd-destunol sy’n croesawu pawb, drwy’r amser, beth bynnag bo’r gwahaniaethau niwrolegol. Mae angen i ni ddechrau ble y mae pobl a chreu cyfeillgarwch croesawgar a pharhaol.

Nid yw hyn yn hawdd oherwydd y mae pob unigolyn niwroddargyfeiriol yn hynny o beth – unigolyn. Bydd pob sefyllfa a chyd-destun yn wahanol, sy’n golygu na fydd y ffyrdd cyffredin o ddisgyblaethu yn gweithio o reidrwydd. Ond os byddwn yn parchu y gwahanol ffyrdd y creodd Duw ni, anfeidroldeb yr amrywiaeth sy’n ein gwneud yn blant yr enfys Iddo, gallwn ein cryfhau wrth groesawu a pharhau y niwroddargyfeiriol a’u ffyrdd gwahanol o weld y byd.