Hafan Pobl Dewi Cynhadledd yr Esgobaeth: Yn Ôl Ar y Sgrin

Cynhadledd yr Esgobaeth: Yn Ôl Ar y Sgrin

Cynhelir cynhadledd eleni ar ddydd Sadwrn 2 Hydref

Zoom Conference

Am yr eildro yn olynol fe'i cynhelir ar-lein trwy Zoom ond o leiaf mae nôl ar y dyddiad arferol.

Fel y gynhadledd hynod a gynhaliwyd ym mis Ebrill - wedi'i gohirio o fis Hydref diwethaf – fe’i rhennir yn dair sesiwn, dwy yn y bore ac un yn y prynhawn.

Thema bwysicaf y gynhadledd fydd Ymgysylltu â'r Dyfodol. Bydd aelodau’n dadlau ac yn penderfynu beth ddylai tair prif flaenoriaeth yr esgobaeth fod wrth symud ymlaen ar ôl Covid-19. Wel mae dau, sydd mewn gwirionedd fel un sef plant ac ieuenctid, eisoes wedi'u nodi.

Dyma fydd y brif eitem yn y sesiwn agoriadol a fydd hefyd yn delio â busnes arferol y gynhadledd, gan gynnwys edrych yn gyntaf ar gyllideb yr esgobaeth ar gyfer 2022.

Dilynir hyn gan gyflwyniad o'r enw Materion Byd-eang: Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd.

Bydd y Parchg Marcus Zipperlen, ein Swyddog Gofal Creu a Chynaliadwyedd, yn cyflwyno polisi drafft esgobaethol ar yr amgylchedd sy’n ceisio adeiladu ar ddatganiad yr Eglwys yng Nghymru yn y Corff Llywodraethol ym mis Ebrill, dan arweiniad yr Esgob Joanna, yn cydnabod bod yna argyfwng hinsawdd.

Bydd sesiwn y prynhawn yn cael ei neilltuo i gam nesaf cylch tair blynedd yr Esgob Joanna a ddechreuodd yn Adfent 2020 gyda’r Flwyddyn Gweddi. O'r Adfent eleni, byddwn yn cychwyn ar Flwyddyn o Ddisgyblaeth.

Ymhlith y cyflwyniadau bydd anerchiad byr, wedi'i recordio ymlaen llaw gan Archesgob Efrog, y Parchedicaf Stephen Cottrell ar themâu triphlyg y cylch - gweddi, disgyblaeth a phererindod.

Bydd papurau’r gynhadledd yn cael eu postio ar dudalen gynhadledd gwefan yr esgobaeth maes o law, ganol mis Medi mae'n debyg:

https://stdavids.churchinwales.org.uk/cy/about-us/diocesan-conference

Fodd bynnag, nodwch, ni fydd papurau wedi'u hargraffu ymlaen llaw.

Os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyd-ysgrifenyddion, yr Archddiacon Paul Mackness ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth Howard Llewellyn.