Hafan Pobl Dewi Dyddiadur offeiriad wedi ymddeol

Dyddiadur offeiriad wedi ymddeol

Christopher Lewis-Jenkins

Wrth i Christopher Lewis-Jenkins ymgymryd â’r golofn hon, mae’n ystyried ei statws newydd fel rhywun newydd ymddeol

Dyddiadur Offeiriad newydd ymddeol……hmmm. Wel, fe wnaeth hynny beri ychydig o fraw i fi â dweud y lleia!

Yn gyntaf, tipyn o sioc oedd cyrraedd oed yr addewid, a olygai fod yn rhaid i fi ymddeol yn ôl rheolau’r Eglwys yng Nghymru, ond…beth fyddai fy nghynlluniau i?

Wel, i gychwyn, rhaid oedd dod o hyd i rywle i fyw. Bûm yn offeiriad plwyf yn Nhalacharn, Llansadwrnen a Llanddowror ynghyd â bod yn Swyddog Cyfrifoldeb Cymdeithasol ers tair mlynedd ar ôl gadael Esgobaeth Llandaf lle bûm yn gurad yn Y Bari, ac am un flynedd ar bymtheg yn offeiriad plwyf yn y Rhondda, cyn cael fy ngwahodd i ymuno â chi yn esgobaeth Tyddewi. Felly, ymhle dw i’n byw? Treuliodd fy ngwraig Anne cryn amser yn chwilio ar y we am dai a hefyd yn ymweld â nifer ohonynt. Daethom o hyd i le hyfryd yn Noc Penfro. Felly, roedd gennym gartre, ond beth i wneud nesa?

Bellach, doedd gen i ddim allor na theulu eglwysig parod a heb fod yn nabod llawer o bobl chwaith. Pa eglwys i fynychu? Rwyn uchel-eglwysig, Eingl-Gatholig. O’r diwedd daethom o hyd i Eglwys a oedd yn ein siwtio, ond fe wnaeth y pandemig gwtogi’n llwyr ar nifer y gwasanaethau, a dim cerddoriaeth, dim canu, dim rhannu’r tangnefedd, dim cymundeb yn y ddau ryw. Anodd i bawb ond fe ddaethom drwyddi gyda chymorth technoleg Zoom, a diolch i Dduw amdano.

Yn ffodus, mae Anne a fi’n hoff o gerdded ac mae gennym leoedd arbennig i gerdded o fewn hanner awr o daith. Mae’r traethau hefyd yn ffefrynau i ni - nofio, padlfyrddio i fi tra bod Anne yn ymlacio yn ei chadair yn darllen.

Wnes i sôn am ein teulu? Na, wel, mae gennym ddau o blant, merch sydd yn byw yn UDA gyda’i gŵr, a dau o wyrion hyfryd. Hefyd mae gennym fab sydd yn byw ym Mhenarth a sydd newydd ddod yn dad i efeilliaid unfath, dau fachgen bach ac hyd yn oed ar ôl wyth mis, mae’n dal i gael trafferth dweud pwy yw pwy!

Peth da a ddaeth yn sgîl ymddeoliad yw’r cyfle i dreulio mwy o amser gyda’r teulu, felly rwyn ysgrifennu’r erthygl yma o’r UD. Rwyf hefyd wedi dod yn gaplan ar longau mordaith Fred Olsen, ond oherwydd y pandemig, bu raid canslo dwy fordaith. Rwyn siŵr eich bod yn eich dagrau mewn cydymdeimlad â ni!! Wel ffrindie, dw i wedi dewud ychydig wrthych amdana i ac edrychaf ymlaen at ysgrifennu’r erthygl nesa.