Hafan Pobl Dewi Dyddiadur gwraig person

Dyddiadur gwraig person

Dewis y bywyd caled

polly zipperlen 1

"Fi arall” Polly Zipperlen yn dod i’r golwg

Mae fy “fi arall” wedi bod yn tresmasu’n araf ar fy mywyd bob dydd yn ddiweddar. Efallai fod hyn wedi’i waethygu gan rwystredigaethau a achosir gan Covid neu argyfwng canol oed. Mae magu dau fachgen yn eu harddegau yn gallu bod yn flinedig a dwi’n deall nawr sut mae rhieni’n rhoi’r gorau i fynnu cadw’n llym at amser pendant – does dim ots gen i bellach a ydyn nhw’n gwisgo pansys glân neu wedi brwsio eu dannedd. Fy hoff ddywediad ar hyn o bryd yw “Mae gen i fy TGAU yn barod, chi sydd i benderfynu a ydych chi’n gwneud eich rhai chi”, sy’n diwn gron a di-baid ar fy ngwefusau.

Mae llafur caled dyddiol gwaith, tasgau a magu plant wedi bod yn gwneud rhywbeth od ac anarchaidd yn fy ymennydd lle mae fy “fi arall” yn gwreiddio'n araf. Er mwyn ichi wybod, dwi ddim yn ddigon dewr mewn unrhyw ffordd i ymgorffori fy “fi arall”, ond meddyliais y byddwn yn cynnig blas i chi o fy “fi arall”…

Does dim amheuaeth na fydd tatŵs – a rheiny dros fy ngwddf i gyd o bosib, gwisg fwy trefol (llai o siwmperi clyd – dwi’n gwisgo dwy ar hyn o bryd!), fy musnes fy hun – yn gwerthu hufen iâ a choffi o gefn fan fwy na thebyg, a mwy o alcohol yn bendant. A minnau'n llawer rhy llwfr i datŵs, dwi'n ymlwybro tuag at ochr fwy caled bywyd, fel blodyn haul Provençal tua'r haul. Er fy mod yn caru cefn gwlad, brics a morter â staen disel sy’n dod â fi yn ôl ataf fi fy hun, ac o bosibl yn ail-ddeffro atgofion am fy mhlentyndod yn nwyrain Llundain. Mae'n llawer gwell gen i ffilmiau sy'n delio ag ochr fwy caled bywyd, yn hytrach na melysion Disney, ac sy'n tueddu tuag at realiti yn hytrach na straeon tylwyth teg. Mae’n debyg mai teimlad o’r fath sy’n fy nghysylltu i gyda’m gwaith ym maes Iechyd Rhywiol, swydd lle mae llawer o dystiolaeth o realiti bywyd.

Polly's van

Nid yw hyn i ddweud fy mod yn byw bodolaeth Dickensaidd o fudreddi a baw. Mae'n siŵr mai dim ond canlyniad cydbwyso fy mywyd bodlon go iawn yw ymddangosiad diweddar y “fi arall”. Yn wir, rwy'n teimlo bod fy nghyswllt â'r persbectif mwy caled hwn yn dibynnu'n fawr iawn ar fy amgylchiadau uniongyrchol. Er enghraifft, yng nghwmni fy mam, sy'n ymgorffori bywyd caled, rwy'n mabwysiadu agwedd llawer mwy heulog fel gwrthbwysedd. Ond cewch fy hun yn ymdrybaeddu mewn budreddi gyda fy mam-yng-nghyfraith, sy'n ymgorffori heulwen.

Felly, mae’n rhaid i mi ddod o hyd i gydbwysedd gyda fy “fi arall”, dim tatŵs, ond yn ddiweddar rhoddodd ffrind y fan sydd yn y llun i mi er mwyn imi lansio fy ngyrfa newydd ac rwy'n aros ar hyn o bryd am sgert lledr ffug hynod drefol gyrraedd o eBay – byddaf yn rhoi gwybod i chi sut mae pethau'n mynd.