Hafan Pobl Dewi Rhagfyr 2021

Rhagfyr 2021

Pobl Dewi December 2021 Banner

COP26 ac y tu hwnt

Gwelir lwybr cul, gweladwy, ond ...

Y mae Marcus Zipperlen, Swyddog Cynaladwyedd a Gofal y Greadigaeth yr Esgobaeth, yn ystyried canlyniad COP26

Mwy na’r disgwyl, ddim cymaint â’r gobaith

Dyfarniad yr amgylcheddwr Judith Raikes

2022: Blwyddyn o Ddisgyblaeth

Y mae Esgob Joanna yn ystyried Adfent a Blwyddyn Disgyblaeth

Y mae Archddiacon Mones Farah yn annog darllenwyr i redeg râs dda

Newyddion Esgobaeth

Disgyblaeth wyrddach

Y mae David Hammond-Williams yn adrodd o Gynhadledd Esgobaethol yr Hydref Darllenwch fwy

Gwên Amazon

Bob tro y byddwch yn siopa ar Amazon gallwch nawr godi arian i gefnogi gwaith yr esgobaeth Eglura Nick Griffin

Helo. Ydych chi yno?

Hoffai Howard Llewellyn, Ysgrifennydd Esgobaethol, glywed gan ddarllenwyr Darllenwch fwy

Ffurfio ein dyfodol: Asiantau gobaith

Y mae J-D Laurence, Tiwtor Cenhadaeth a Phregethu yn Sant Padarn, yn adrodd o benwythnos ysbrydioledig ym mis Hydref

Darllenwch fwy

Corff Llywodraethol

Fendithio Partneriaethau Sifil Unrhyw a Priodasau Sifil Mae Paul Mackness yn adrodd

Diolch, GIG

Bwrsariaethau encilio ar gyfer staff y GIG Darllenwch fwy

Newid yn nhrefn y gaplaniaeth

Wynebau newydd yn Lambed Darllenwch fwy

Plant, ieuenctid a theuluoedd
Eglwys Gwenlli

Dyma`r ffordd i ddenu ein bobl ifanc i`r eglwys. Mor hyfryd oedd eu gweld yn Eglwys Sant Marc, Gwenlli, ar fore sul hyfryd o Fedi. Diolch i Lydia a Gethin

Y Tasglu

Yn 2019 gofynnodd yr Esgob Joanna i'r Archddiacon Paul Mackness ffurfio tasglu i edrych ar waith plant, ieuenctid a theuluoedd yn yr esgobaeth. Mae'r Archddiacon Paul yn rhannu beth yw’r diweddaraf am hyn.

Darllenwch fwy

Cloddio gyda Dad

Mae Prosiect y Dynion yn Noc Penfro yn elwa’r holl gymuned meddai Christina Jenkins, Rheolwr Gweithredol Plant Dewi

Darllenwch fwy

Amgylchedd

Pridd iach = Bwyd iach

Dilyn esiampl 300 miliwn oed Darllenwch fwy

Eco-Nadolig

Awgrymiadau Nadolig ar gyfer y teulu cyfan Darllenwch fwy

Rhyfeddod blodau gwyllt

Y glingir-glangar yn dod nôl Darllenwch fwy

Tŷ a chartref

Nid fel hyn y dylai pethau fod Justin Arnott, Swyddog Cyfrifoldeb Cymdeithasol yr Esgobaeth, sy’n pendroni pam fod ‘tŷ’ a ‘cartref’ wedi dod i olygu pethau mor wahanol Darllenwch fwy

Mae pawb y haeddu cartre da

Rôl eglwysi wrth ddatrys creisis angen tai Darllenwch fwy

Tai gwledig

Gweledigaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Darllenwch fwy

Allan ac o Gwmpas

Dod o hyd i Iesu mewn siop hen bethau

Mae Caroline Jones wrth ei bodd â chaffaeliad diweddar Darllenwch fwy

Gerdd Salm 23

Agor y Llyfr yn Sioe Flodau Chelsea Darllenwch fwy

Ffynhonnau ac Amserau Gwyllt

Ymweliad ag eglwys Llandyfan Darllenwch fwy

Childline

Cefnogaeth 24/7 i bobl ifainc Darllenwch fwy

Cymru o'r 12fed ganrif

O'n cwmpas bob dydd Darllenwch fwy

Uwchraddio hynafol a modern

Atgyweirio, hanes lleol a phrosiect digidol Darllenwch fwy

Celf Ar Y Llwybr Ffydd (Gaeaf)

Y mae Caroline Evans yn falch o weld artistiaid yn dychwelyd i’r eglwys gadaeiriol i arddangos eu gwaith Darllenwch fwy

Cadarnhaol a negyddol

Twristiaeth yn Sir Benfro Mae Jeremy Martineau yn adrodd

Gem fach

Eglwys Sant Clydai Read more

Rhyngwladol

Libanus

Anobaith, anghyfanedd-dra ac alltudiaeth yn Beirut Mae John Holdsworth yn adrodd

Bukavu

Gwlad o botensial enfawr Ffermio yn y GDC

Uganda ac Afghanistan

Efeillio Toiledau Mae Anne Beman yn adrodd

Dyddiadur Annwyl

Hanesion plentyndod ficerdy

Gwyliau teulu hapus Mae Eluned Rees yn cofio

Dyddiadur offeiriad sydd wedi ymddeol

Amseru gwael Mae Jonathan Copus yn ysgrifennu

Dyddiadur gwraig y person

Dillad… cyfyng-gyngor priod clerig Polly Zipperlen a'i chwpwrdd dillad

Myfyrdodau

Gwrthddywediad mewn termau

Mae Canon Patrick Thomas yn ystyried paradocs rhyfeddol yr Ymgnawdoliad Darllenwch fwy

Yr anrhegion rydyn ni'n eu cynnig

Mae'r Parchg Seamus Hargrave yn myfyrio ar sut y gallem efelychu'r Gwŷr Doeth Darllenwch fwy

Yr hen lyfrau ‘na

Yn y diweddaraf o gyfres Pererin y Gadair Freichiau mae Lyn Dafis yn edrych o gwmpas ei lyfrgell. Darllenwch fwy

Dweud eich dweud…yn Gymraeg

Dych chi’n dysgu Cymraeg? Dych chi wedi bod yn dilyn dosbarthiadau nos Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? Mae cyfres newydd o erthyglau yn dod i Pobl Dewi i’ch helpu chi.

Bydd yr erthyglau hyn mewn Cymraeg hawdd gyda rhestr o eiriau newydd neu anghyfarwydd. Mae’r erthyglau yn mynd i fod am hanes, pobol a llefydd yn Esgobaeth Tyddewi.

Medi 2021: William Thomas Havard

Ond mae angen eich help chi arnon ni hefyd. Dyma gyfle i chi ymarfer y Gymraeg dych chi wedi dysgu yn y dosbarth. Dyn ni am i chi ysgrifennu pwt i Pobl Dewi yn Gymraeg! Gallwch chi ysgrifennu am unrhyw bwnc: dweud sut beth yw hi i fynd i ddosbarth Cymraeg, neu beth sy’n gwneud dysgu Cymraeg yn arbennig i chi. Efallai dych chi am sôn am le diddorol dych chi wedi bod ynddo, am berson diddorol dych chi wedi cwrdd â nhw neu rywbeth diddorol dych chi wedi gwneud.

Fel arfer bydd yr erthygl tua 300 o eiriau. Byddai’n dda hefyd cael llun i fynd gyda’r erthygl. Os dych chi am ysgrifennu bydd rhywun o Pobl Dewi yn fodlon eich helpu chi felly does dim angen i chi boeni am fanylion. Mae clywed eich llais chi yn bwysig.

Os dych chi am ysgrifennu neu am wybod rhagor yna cysylltwch gyda fi. Fy enw i yw Lyn Dafis. Fy nghyfeiriad yw Y Ficerdy, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EP. Fy nghyfeiriad e-bost ywlyndafis@cinw.org.uk a’r rhif ffôn yw 01970 820162. Peidiwch bod yn swil!