Hafan Pobl Dewi Digwyddiad cymunedol llwyddiannus

Digwyddiad cymunedol llwyddiannus

Yn ystod wythnos ‘Love your burial ground’, gwahoddwyd pawb sy’n ymweld ag Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Felfre, neu sy’n rhan o grŵp ebost newyddion y pentref, i ddigwyddiad arbennig yn yr eglwys Ddydd Sul, Mehefin 13eg. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr, meddai Janine Perkins, Warden yr Eglwys.

Llanddewi Velfrey Church

Yn dilyn ein gwasanaeth arferol am 11.00yb, trefnwyd picnic yn yr awyr agored, gyda chyfle i fwynhau’r fynwent hardd a’r ardal heddychlon yn edrych dros y cwm. Y mae unrhywun sy wedi ymweld â’n heglwys yn gwybod pa mor lwcus ydym i gael man mor hardd a heddychlon.

Eglurwyd bod hyn yn gyswllt â Caring for God’s Acre (CFGA), prosiect a arianwyd gan y Loteri, sy’n gweithio’n genedlaethol i gefnogi grwpiau ac unigolion i archwilio, gofalu am a mwynhau dros 20,000 o fynwentydd yn Lloegr a Chymru. Dywed y daflen wybodaeth bod y mannau hyn yn gallu bod "yn gartref i blanhigion, anifeiliaid a phryfed sy’n brin yn ein cefn gwlad ehangach ac sy’n cwmpasu hanes ein cymunedau… maent yn llawn o storiau".

Y bwriad yw casglu gwybodaeth am fywyd gwyllt a phlanhigion mewn cynifer o fynwentydd â phosibl fel rhan o arolwg bioamrywiaeh cenedlaethol. Gadawyd sawl copi o’u taflen yn yr eglwys a ffurflen arolwg syml i gofnodi beth bynnag a welwyd yn y fynwent. Y syniad gwreiddiol oedd gwneud yr arolwg yn ystod yr wythnos yn dechrau ar Fehefin 5ed, ond doedd y tywydd ddim yn arbennig o dda felly anelwyd at gychwyn dros y penwythnos a oedd yn argoeli i fod yn gynnes a heulog – amser perffaith i gerdded o gwmpas ein mynwent.

Llanddewi Velfrey CFGA 3

Llanddewi Velfrey Churchyard [Wide] CFGA 4.jpg

A dyna a fu, gyda’r gynnulleidfa gyfan a rhai ffrindiau yn mwynhau picnic hyfryd gyda phellter cymdeithasol a cherdded o gwmpas y lle bendigedig hwn, gyda llawer o ffurflenni arolwg wedi’u llenwi.

Cynigiodd Geraint Davies, hanesydd lleol, roi cyflwyniad byr i ni am adfeilion yr hen ysgol yng nghornel y fynwent; hefyd rhoddodd fanylion hanesyddol eraill o ddiddordeb mawr am sefydlu ficer newydd i’r plwyf a Sioe Ardd Fythynnod.

Yr oedd rhai o selogion y gynnulleidfa yn methu bod yn bresennool oherwydd rheolau Covid, ond wedi gallu cwblau y ffurflenni arolwg rai wythnosau yn ddiweddarach a cyflwynwyd yr holl wybodaeth o’r arolygon i wefan yr CFGA. Gobeithiwn gael digwyddiadau pellach tebyg yn y fynwent yn y dyfodol.