Hafan Pobl Dewi Ehangi gwytnwch

Ehangi gwytnwch

Ym mis Mawrth 2021 adroddodd prosiect o flwyddyn yn ymchwilio i effeithiau newid hinsawdd ar Abergwaun a Gwdig yn ôl i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro. Y mae Alan Netherwood, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Ysgol Ddaeaeryddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd, yn amlinelleu blaenoriaethau er mwyn ehangu gwytnwch

Y mae amlder cynyddol tywydd gwael megis stormydd, llifogydd a thonnau o wres yn cael eu rhagweld yn y degawdau nesa oherwydd gollyngiad carbon y gorffennol i’n atmosffer. Roedd y prosiect yn cynnwys trigolion, grwpiau, cynghorau, asiantiaethau, gwasanaethau cyhoeddus a busnesau yn ymchwilio i sut y bydd y newidiadau yn effeithio ar y trefi, eu rhwydwaith mewnol a’r amgylchedd a sut i addasu i’w trafod.

Yn arbennig roedd canlyniadau posib ar rwydwaith trafnidiaeth; tirwedd y tir mawr a glan y môr; gwasanaethau angenrheidiol – egni, cyfathrebu, dŵr; a digon o gynllunio cyfredol at y dyfodol. Canolbwyntiodd y Cynllun ar bump blaenoriaeth sy’n gallu codi gwytnwch drwy asianaethau, awdurdodau a’r gymuned yn cyd-weithio.

Fishguard Harbour

Risg Hinsawdd i Abergwaun Isaf- sefydlu grŵp aml-asiantaeth tasg a gorffen cymunedol er mwyn ymchwilio sut gall yr ardal fregus hon ymateb i effaith codiad yn lefel y môr.

Rôl Gwaun Gwdig yn addasiad hinsawdd – sefydlu grŵp aml-asiantaeth tasg a gorffen i gefnogi Cynllunio Rheolaeth i’r Waun sy’n mynd yn ei flaen fel ased fawr er mwyn addasu hinsawdd.

Abergwaun a Gwdig yn 2050- cyd-gynhyrchu senario er mwyn hysbysu a sbarduno trafodaeth o fewn y gymuned am ddyfodol y trefi o dan newid hnsawdd.

Map Risg Hinsawdd ac Asedau – ymgymeryd ag ymarfer mapio cymunedol ac aml-asiantaeth i leoli risg a deall yr asedau ar gael i ymateb i newid hinsawdd.

Cost a Buddiannau Newid Hinsawdd yn y Dyfodol dadansoddiad o gostau economaidd posibl a budd newid hinsawdd i Abergwaun a Gwdig i hysbysu cynllunio adnewyddu, ariannu, darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a datblygiad yn y trefi.

Mae’n angenrheidiol bod pobl yn gweld bod newid hinsawdd yn dod oherwydd gollyngiadau y gorffennol, a bod mwy o ddigwyddiadau tywydd anodd yn mynd i fod yn normal erbyn canol y ganrif, a’i bod yn angenrheidiol cynllunio’n effeithiol erbyn rhain. Bydd newid hinsawdd yn cael effaith yn lleol, a bydd angen i bobl lleol a’r asianataethau sy’n eu gwasanaethau gyd-weithio ar y math hyn o weithgareddau er mwyn sefydlu gwytnwch.

Y mae’r Cynllun yn dangos y roliau allweddol gan sefydliadau lleol i gyd-weithio gyda Chyngor Sir Benfro, Cyfoeth Naturiol Cymru, a mudiadau eraill sy’n aelodau o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i weithio ar y blaenoriaethau uchod. Y mae diweddariadau ar gael gan Emma Taylor yn Cyfoeth Naturiol Cymru: emma.taylor@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk