Hafan Pobl Dewi Polish Esgidiau!

Polish Esgidiau!

Y mae Dr Heather Cox, meddyg teulu yn Aberystwyth, yn cynnig cyngor ar sut y wneud y mwyaf ohonom ein hunain

Boots [GP for focus].jpg

Yn ddiweddar, fe orffenais roi polish ar hen bâr o esgidiau; roedden nhw’n edrych yn well wedyn ac roeddwn i’n teimlo’n well wrth eu gwisgo. Weithiau y mae pethau y gallwn eu gwneud (a hefyd gohirio gwneud) a fydd yn helpu ein iechyd meddwl.

Gall unrhyw un ohonom, ar unrhyw bryd, ddioddef gyda’n iechyd meddwl, yn enwedig os yw nifer o ffactorau yn achosi pryder gyd-ddigwydd neu os bydd pethau drwg yn digwydd i ni. Y mae tua un o bob pedwar yn brwydro yn erbyn gofid, gor-bryder, iselder, galar, diffyg cwsg, bod yn gaeth i rywbeth, obsesiwn a/neu gymhelliant, pwysau wedi trawma; mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd. Weithiau y mae’n genetig, weithiau y mae rheswm ond yn aml does dim. Beth bynnag bo’r achos, nid oes gywilydd na chondemniad gan Grist, gall Ef weithiau ein cywiro ond y mae hynny o hyd gyda thrugaredd cariadus.

Pethau i helpu: mae’n swnio’n syml ond gall bwyta bwydydd iach yn rheolaidd, osgoi alcohol a chamddefnyddio sywleddau, cael digon o gwsg, ymarfer corff rheolaidd, ymlacio, darllen llyfrau Cristnogol neu wrando ar gerddoriaeth/podlediadau Cristnogol a gweddi helpu’n fawr, yn ogystal â gwneud pethau dros eraill, bod yn ddiolchgar am drugareddau bach a chadw dyddiadur. Cofiwch bod ffrindiau, teuluoedd a phobl o’r eglwys yn aml yn dymuno helpu a gallent weddio gyda chi; dim ond i chi ofyn.

Y mae adnoddau gwych ar-lein megis

Y mae gan pob ysgol fynediad at gynghorwyr. Am gynghori am alar chwiliwch am CRUSE neu HAHAV. Adnodd Cristnogol da yw Keys to health wholeness and fruitfulness gan S Goss a Dr M Wren fel llyfr ac ar lein.

Y mae llinellau ffôn am ddim yn cynnwys

  • CALL 0800132 737,
  • y Samariaid 116 123 a
  • MIND 03001233393.

Os yw materion iechyd meddwl yn dechrau effeithio ar eich bywyd bob dydd ac/neu ar waith ac yn parhau am fwy na rhai wythnosau yna cysylltwch â’ch Meddyg Teulu. Yr ydym yn cynnig help cyfrinachol gyda deiagnosis, arallgyfeirio, cynghori, meddygaeth a chyfeirio at wasanaethau lleol. Os mewn gofid enfawr, gallwn roi cysylltiad i chi gyda’r tîm Crisis. Gyda’r nos ac ar benwythnosau, ewch yn uniongyrchol i’ch Adran Ddamweiniau ac Argyfwng agosaf.

Yn olaf cofiwch bod` popeth yn gweithio er daioni y rhai sy’n ei garu’ hyd yn oed os nad yw hynny’n teimlo fel hynny. Yr ydym i gyd yn cyd-deithio a gall hyd yn oed hen esgidiau gael eu glanhau ond cofiwch bod Duw yn caru cerdded yn ein esgidiau gyda ni sut bynnag maen nhw’n edrych!