Hafan Pobl Dewi Sgiliau bywyd

Sgiliau bywyd

Erfynnau pŵer, cadwraeth, yr amgylchedd, llythrennedd digidol ac ymrwymiad cymunedol: y mae mudiad y Sgowtiaid heddiw yn arfogi ei haelodau am fywyd, meddai Parch Lorna Bradley

Scouts 2

Does dim yn fwy cyffrous na rhoi sgriwdreifar pwerus i blentyn 8 oed a’i wylio yn ei ddefnyddio gyda gallu a medr. Wel, dyna bu fy mhrofiad yn ddiweddar pan bûm yn gwirfoddol i helpu gyda Sgowtiaid Ifanc San Clêr wrth iddynt gydosod bocsys planhigion o bren.Wedi eu rhannu yn grwpiau o chwech fe aethon nhw ati i daclo’r cyfarfpar, sgriwiau, hoelion a morthwylion yn fedrus yna trafod yn ddemocrataidd fanteision pa elfennau of gynllun unigol pob aelod ddylai gael ei ddewis i fynd ar y plac. Bydd y plac yn dangos pa grŵp o chwech blannodd y bocsys pan fyddant maes o law, yn yr haf, yn blodeuo.

Y mae Sgowtiaid Ifanc San Clêr, yn ogystal â’r Beavers, Sgowtiaid, Brownies a Geidiaid yn lwcus i gael man cyfarfod mewn tŷ clwb, llain o dir y tu allan a gwirfoddolwyr brwdfrydig sy’n rhoi egni i bob cyfarfod. Amser Nadolig – mewn awr a hanner – gwnaethpwyd addurniadau bwrdd, cardiau Nadolig a mygiau canhwyllau i fynd adre a rhoi yn eu ffenestri.

Ers ei sefydlu yn 1907, y mae egwyddor dod â phobl ifanc o wahanol gefndiroedd at ei gilydd wedi parhau i fod yn elfen uchel ei pharch. Cymaint nes bod grwpiau San Clêr yn orlawn ac y mae ganddynt restr aros. Byddai Arglwydd Baden-Powell yn falch iawn o weld eu bod wedi symud gyda’r oes, gan uno’r ddau ryw a chroesawu rhai o bob cred a chefndir.

Arhosodd yr arwyddair fel y bu ond y mae bathodynnau nawr yn cynnwys llythrennedd digidol, dylunio gwe ac y mae dau fathodyn ffydd-benodol – ‘Fy ffydd’ a ‘Ffydd y Byd’ i’w hennill. Y mae hefyd fathodynnau y byddem yn eu hadnabod fel rhai i annog bywyd da yn cynnwys Materion Byd-eang, Cadwraeth Amgylcheddol ac Effaith Cymunedol, ble y maent yn ymwneud yn weithredol â materion y byd a chwilio am ffyrdd i wella’r sefyllfa yn lleol, er enghraifft cysylltu gyda a cydweithio â phlant ffoaduriaid.

Y mae grwpiau San Clêr yn weithgar iawn yng nghadwraeth ac wedi bod yn gweithio i droi eu darn o dir yn ardd gymunedol. Wedi derbyn grant, llwyddwyd i greu 3 gwely mawr uwch y ddaear – yn cynnwys un i’r cartref gofal lleol – a chyn bo hir byddant yn codi eu tŷ gwydr. Bydd plannu hadau yn digwydd yn y cyfarfodydd nesa.

Wrth i’r hadau hyn dyfu a blodeuo felly hefyd bydd y plant, yn trosglwyddo eu gweithredoedd da i’r genhedlaeth nesa gan wybod bod yr hyn a ddysgwyd yn y clybiau hyn yn sgilaiu am fywyd.

Hoffech chi wirfoddoli? Ewch i https://www.scouts.org.uk am fwy o wybodaeth.