Hafan Pobl Dewi Mae Caplaniaeth Anna yn dod!

Mae Caplaniaeth Anna yn dod!

Mae gweinidogaeth bwysig i bobl hŷn yn cael ei chyflwyno yn Esgobaeth Tyddewi, fel yr eglura Brenda Rigg

Brenda Rigg

Yn ei lyfr Falling Upwards: a spirituality for the two halves of life, mae Richard Rohr yn dweud bod ail hanner ein bywydau yn ein disgwyl. Mae hanner cyntaf bywyd yn ffurfio'r cyd-destun ar gyfer ail hanner y daith hon, a hynny fel canlyniad i’n hymdrechion, poenau, colledion, methiannau a llwyddiannau. Mae'n mynnu mai dim ond ar ôl mynd trwy'r adegau anodd hyn y gallwn ddeall y rhan y maent wedi'u chwarae yn ein ffurfio.

Gweinidogaeth sy'n darparu gofal ysbrydol i bobl hŷn yw Caplaniaeth Anna, ac yn ymgais i feithrin ysbrydolrwydd yn ei ystyr ehangaf. Mae llawlyfr Caplaniaeth Anna yn nodi ei bod yn cynnig gofal ysbrydol heb feirniadaeth ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl o bob ffydd a heb unrhyw ffydd. Mae’n darparu ymateb ymarferol i anghenion ein hoes, ar adeg lle na fu erioed cymaint o bobl yn eu trydedd a’u pedwaredd oes.

Anna Chaplaincy

Mae Caplaniaid Anna yn canolbwyntio eu gweinidogaeth yn y gymuned ac yn cydweithio â gweinidogion, caplaniaid ac eraill i lenwi'r bylchau hynny yn y ddarpariaeth o ofal ysbrydol. Mae ganddyn nhw hefyd rôl mewn hysbysu a hyfforddi'r rhai sydd â diddordeb yn y weinidogaeth hon. Mae Caplaniaid Anna yn gweithio ochr yn ochr â thîm o wirfoddolwyr o'r enw Cyfeillion Anna (Anna Friends), sy'n neilltuo ychydig oriau'r wythnos pan maen nhw’n medru, gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau, cryfderau, a doniau.

Ym mhenodau 1-10 o Efengyl Ioan dŷn ni’n darllen am Iesu yn ymwneud â phobl mewn ffordd unigryw. Gwrandawai arnynt, gofynnai gwestiynau a oedd yn procio'r meddwl ac yn ateb eu hanghenion dyfnaf. Mae Caplaniaeth Anna yn ymdrechu i arfer y dull hwn o wrando ar bobl er mwyn eu helpu i ddeall yr anghenion, gobeithion a'r dyheadau dyfnion hynny, gan eu galluogi felly i fod a gwneud popeth y gallan nhw. Mae hwn yn waith cyffrous yn y gymuned, sy'n gweithio ochr yn ochr â thimau bugeiliol, darparwyr gofal iechyd lleol a gwasanaethau gofal cymunedol.

Mae'r esgobaeth yn flaengar wrth gefnogi'r gwaith hwn yn yr oes hon pan bod disgwyl i nifer y bobl hŷn dros 85 oed ddyblu yn yr 20 mlynedd nesaf a threblu o fewn 30 mlynedd.

Mae angen i’r Eglwys baratoi rhai i weinidogaethu gyda phobl hŷn a bydd Caplaniaeth Anna yn sefydlu’r arfer orau ar gyfer gofal ysbrydol pobl hŷn a sicrhau ei bod yn cyrraedd cymaint â phosib, gan ddangos y gwerth dŷn ni'n ei roi arnyn nhw.

Bellach, mae hyfforddiant wedi dechrau ar gyfer y sawl sydd â diddordeb mewn meithrin ac anrhydeddu ein cenedlaethau hŷn, ac fe’i darperir gan y Barchg Sally Rees, arweinydd Caplaniaeth Anna ar gyfer Cymru. Os oes gennych chi neu rywun arall yn eich eglwys, cysylltwch gyda fi: brendarigg@cinw.org.uk.