Hafan Pobl Dewi Newid yn nhrefn y gaplaniaeth

Newid yn nhrefn y gaplaniaeth

Mae dau sydd ar brofiad gwaith yn Llanbedr Pont Steffan wedi taro deuddeg yn barod, yn ôl Mones Farah

Mewn ymateb i'r swydd wag yng nghaplaniaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dilyn ymadawiad y Parchg Ddr Ainsley Griffiths, gwahoddwyd caplan Llambed i ymgymryd â'r ddwy gaplaniaeth, ac fe dderbyniodd y gwahoddiad. O ganlyniad cafodd y caplan ei thrwyddedu i'r ddau gampws ddiwedd 2020 a symudodd i gael ei lleoli yn bennaf yng Nghaerfyrddin, gan weithio yno am bedwar diwrnod a hanner yno a diwrnod a hanner yn Llambed.

Creodd hyn angen am bresenoldeb parhaus ar gampws Llambed, ac wrth drafod gyda'r esgobaeth a'r brifysgol, a’r bartneriaeth rhyngddynt, penderfynon ni sefydlu dwy swydd brofiad gwaith ar y campws yn Llambed o fewn i’r bedwaredd Archddiaconiaeth. Fis Medi 2021 symudodd y ddau weithiwr i lety myfyrwyr a dechrau ar eu swyddi.

Eu rôl yw cynnal tystiolaeth a phresenoldeb Cristnogol wrth gefnogi cymuned y capel i ddarparu a chydlynu ymgysylltiad addoli rheolaidd a gweladwy gyda'r rhaglen genhadol. Cyfarwyddir y gwaith hwn gan y caplan y Barch Ddr Emma Whittick. Dechreuodd Celine Cuddihy a Rueben Zwigelaar ar 8 Medi a byddan nhw yn eu swyddi trwy gydol y flwyddyn academaidd 2021-2022.

Lampeter interns Celine Cuddihy and Reuben Zwigelaar

Daw Celine atom o AWL Rhos (Roose) gyda chefndir gweinidogaeth a chenhadaeth Gristnogol amrywiol. Mae hi newydd raddio yn ddiweddar mewn Diwinyddiaeth o Lambed. Daw Reuben o AWL Aberystwyth, gŵr ifanc a gafodd ei fagu i fynychu Eglwys S Mihangel yno, lle'r oedd yn wirfoddolwr rheolaidd gyda grwpiau plant ac ieuenctid. Graddiodd yn ddiweddar o Ysgol Diwinyddiaeth Llundain ac mae ar fin cwblhau ei MTh o'r un sefydliad.

Ar yr adeg anodd hyn, maen nhw wedi gweithio’n galed ac wedi dod â bendithion aruthrol inni trwy eu ffyrdd o fyw a'u cyfraniadau.

Beth maen nhw yno i'w wneud? Gellir cysylltu â nhw ar gyfer argyfyngau bugeiliol 24/7. Mae ymateb i argyfyngau yn rhan o'u rôl ac maen nhw hefyd ar gael i sgwrsio, efallai dros goffi, a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog eraill. Eu dymuniad yw dod i adnabod pawb ar y campws, bod yn wynebau siriol ar y campws, a bod yno i annog trwy gydol y flwyddyn. Maen nhw yno hefyd i ddarparu cefnogaeth fugeiliol i staff a myfyrwyr, o unrhyw ffydd neu ddim ffydd o gwbl. Eu gwaith yw bod yno gyda phobol a chefnogi mewn unrhyw ffordd y gallan nhw. Maen nhw hefyd yn cynnal bywyd y capel gyda gwasanaethau dyddiol lle mae croeso i staff a myfyrwyr fel ei gilydd.