Hafan Pobl Dewi Alabaré

Alabaré

Mae Kirsty Scullion yn egluro gwaith yr elusen Gristnogol sy’n darparu cartrefi ar gyfer cyn filwyr

“Heb y gefnogaeth a’r arweiniad a gefais oddi wrth Claire ac Alabaré, fyddwn i ddim yn fy nghartref newydd a byddwn naill ai’n dal i fod yn ddigartref neu mewn tai â chefnogaeth i gyn filwyr. Dw i mor ddiolchgar bod yna elusennau sy’n cynnig cefnogaeth i gyn filwyr fel fi. Diolch o galon. Dw i’n wirioneddol yn gwerthfawrogi’r holl help a’r gefnogaeth a dderbyniais.”
Cyn filwr T-RAF

Mae Gofal a Chefnogaeth Cristnogol Alabaré wedi bod yn darparu cartrefi â chymorth am 30 mlynedd i bobl fel Terry (isod). Wedi bod yn y Llu Awyr am 18 mlynedd, bu raid iddo adael am resymau meddygol. Bu’r blynyddoedd cynta’n sialens er iddo gael swydd a cheisio setlo i fywyd newydd. Ond yn fuan, chwalodd ei berthynas a gwelodd ei swydd newydd yn anodd a chafodd anhawster symud o fywyd milwrol i fywyd sifiliad; yna collodd ei swydd a dechreuodd ei iechyd meddyliol ddirywio. Wedi cyfnod o fyw ar y strydoedd trôdd at Alabaré.

Alabare image

Gan weithio gyda chyn bersonèl y lluoedd arfog, pobl ifanc sy’n gadael gofal a’r sawl sydd wedi dod yn ddigartref, mae Alabaré yn eu cymryd ar daith o fod yn ddigartref i fod â gobaith am y dyfodol. Ein hysfa ni yw cefnogi’r sawl sydd ar goll ac yn fregus, a sicrhau ein bod yn gosod yn ei le’r gefnogaeth orau, ac yn ateb yr holl rwystrau hynny sy’n atal pobl rhag teimlo eu bod yn werthfawr ac yn cael eu gwerthfawrogi. Efallai mai darparu gofal byddwn i helpu person ifanc ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i fod yn denant, gan chwalu’r ymdeimlad hwnnw o fod yn ddiwerth a fu ynddynt ers iddynt fod mewn cartrefi lle cawsant eu camdrin, neu alluogi’r person a fu’n ddigartref cyhyd i wynebu problemau dibyniaeth, neu o bosib y cyn filwr sy’n ymladd â chlwyfau anweledig PTSD.

Yn allweddol i’n hawydd i fyw ystyr Alabaré (Molaf) yw’r cyfle i gynnwys y gymuned ehangach yn ein taith a’n gwaith, fel y gallwn gyda’n gilydd wireddu ein gweledigaeth am gymdeithas ble bydd gan bawb y cyfle i gael byw bywyd cyflawn. Rydym yn parhau i fod yn driw i’n gwreiddiau Cristnogol, wedi ein gyrru gan ein hangerdd dros y rhai sydd wedi cael eu hanwybyddu, eu hesgeuluso neu eu llwyr adael gan gymdeithas, mewn ffordd anfeirniadol sy’n cynnig gobaith a gofal ymarferol i’r sawl sydd mwyaf ei angen. Wrth i ni ddod at adeg y Cofio, peidiwch ag anghofio’r sawl sydd ar gyrion cymdeithas, wedi eu cuddio oddi wrth y byd.

I ddod o hyd i wybodaeth am sut y gallwch helpu rhoi dyfodol a gobaith i rai fel Terry a’r 2000 arall sy’n cael cefnogaeth oddi wrth Alabaré’n flynyddol - yn ariannol, mewn gweddi neu gyda’ch amser - cysylltwch â fi: k.scullion@alabare.co.uk