Hafan Pobl Dewi Ar waith

Ar waith

Bydd cyflwyno’r Broses Adolygu Clerigion yn gwella ein bywyd rydyn ni’n ei rannu yn yr esgobaeth, meddai’r Esgob Joanna

Gofynnwyd i mi ysgrifennu ychydig am les, y Broses Adolygu Clerigion a sut mae’r esgobaeth yn cefnogi clerigion. Mae llinyn cyffredin rhyngddynt: mae’r cyfan yn dasgau sydd ar waith ar hyn o bryd.

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r Canon Rhiannon a’r tîm o adolygwyr sydd wedi gweithio’n galed iawn i gyflwyno’r Adolygiad Clerigion hwn, sef y cyntaf ers sawl blwyddyn. Rwy’n gobeithio y daw’n ddefnyddiol wrth helpu clerigion ddatblygu eu sgiliau gweinidogaethol. Mae’n bwysig ei weld nid fel rhywbeth sy’n cael ei wneud i berson ond fel offeryn a gynigir i helpu rhywun fireinio sgiliau a datblygu eu diddordebau gweinidogol. Rwy’n gobeithio, wrth inni adeiladu ar hyn, y byddwn yn gofyn i’r lleygwyr beth y maent yn edrych amdano gan eu hoffeiriaid plwyf ac yn sicrhau bod gennym y gyllideb i roi’r hyfforddiant a’r cymorth sydd eu hangen ar glerigion. Nid ydym wedi cyrraedd i’r fan honno eto ond mae'n dda ein bod wedi dechrau arni.

Mae Covid, a ymddangosodd yn fuan ar ôl ffurfio’r gwahanol AGLl, wedi ei gwneud hi'n anodd i swyddogion lleyg a chlerigion, oedd eisoes dan bwysau. Pwysau ariannol a arweiniodd at ffurfio’r AGLl ac, er bod rhai clerigion wedi ffynnu wrth weithio ochr yn ochr â chydweithwyr, mae eraill wedi ei chael yn fwy anodd. Mae dysgu sut i ddefnyddio’r pecyn meddalwedd newydd y bwriedir iddo helpu gyda chyllid AWL wedi dod â’i heriau ei hun i lawer o’n trysoryddion ffyddlon a gweithgar, a oedd yn arfer gwneud gwaith rhagorol gyda phin a phapur.

Mae’r Archddiaconiaid yn gweithio’n galed iawn i gefnogi clerigion a swyddogion, ac felly hefyd Ysgrifennydd yr Esgobaeth a’i dîm, gan helpu clerigion a thrysoryddion mewn materion ariannol a gweinyddol. Mae’r Parchg Shirley Murphy wedi llunio adran ar wefan yr esgobaeth lle gallwch ddod o hyd i fanylion am bob math o wahanol o sefydliadau sy’n cynnig cymorth i glerigion ac mae Dawn Evans bob amser ar ben arall y ffôn neu’r e-bost.

Mae Covid, straen personol a rhyngbersonol a straen yn ein swyddi Eglwysig i gyd yn effeithio ar ein lles. Mae bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n ein helpu i ymdopi, yr hyn sy'n ein helpu i ffynnu, yn allweddol felly. Mae'n hanfodol dysgu sut i ddweud “na” a sut i ollwng gafael. Rydyn ni'n gwybod nad yw Duw yn chwifio hudlath er mwyn gwneud i drafferthion ddiflannu. Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o ddioddefaint yn ein bywydau ond rydyn ni hefyd yn gwybod bod Duw yn clywed ac yn ateb ein gweddïau (ac os nad ydych chi, rhowch gynnig arni!). Cofiwch y geiriau yn Deuteronomium, “Duw’r oesoedd yw dy noddfa, ac oddi tanodd y mae’r breichiau tragwyddol.” (33 ad27) a gadewch inni fel esgobaeth ddysgu gwneud Duw yn noddfa ddiogel inni.