Hafan Ar gyfer clerigwyr ac aelodau Etholiadau

Etholiadau

Bishop's Crest.jpg
ETHOL ESGOB NEWYDD

Cynhelir etholiad Esgob nesa Tyddewi ar Hydref 16eg-18fed.

Y mae Esgobion yng Nghymru yn cael eu hethol, nid eu apwyntio. Y mae’r etholwyr yn ffurfio coleg ethol a fydd yn cyfarfod yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi i gyd-gynghori, dadlau a gweddïo, wedi eu harwain gan yr Ysbryd Glân. Bydd y drysau wedi eu cloi, a bydd ganddynt dri diwrnod i ddod i benderfyniad.

Bydd y Coleg ethol yn cynnwys cynrychiolwyr ar draws y Dalaith. Yn yr achos hwn, oherwydd mai ein Hesgob ni sy’n cael ei ddewis, bydd gan Dyddewi ddeuddeg o gynrychiolwyr, chwe clerigwr a chwe lleygwr, a etholwyd llynedd. Bydd y pum esgobaeth arall yn danfon chwe etholwr yr un a bydd y Coleg wedi ei gwblhau gyda chynnwys yr Esgobion eraill, at hyn o bryd yn bump yn cynnwys yr Archesgob – 46 o bobl i gyd.

Y mae’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r drysau caeëdig hyn yn hollol gyfrinachol. Ond y mae’r hyn sydd yn mynd ymlaen yn broses o ddirnadaeth. Yn raddol, y mae ymgeiswyr amrywiol yn ymddangos, a ceir pledleisiau nes bod un ohonynt yn caffael dwy ran o dair o gefnogaeth y Coleg. Os na fydd unrhywun yn cyrraedd y mwyafrif wedi’r tri diwrnod a drefnir, cyfeirir y mater i Fainc yr Esgobion a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Unwaith y daw ymgeisydd llwyddiannus i’r golwg, os daw un, agorir drysau’r eglwys gadeiriol a bydd yr Archesgob yn cyhoeddi canlyniad yr etholiad.

Yn dilyn bydd cyfnod o baratoi gan ddiweddu gyda Synod Sanctaidd pan fydd canlyniad yr etholiad yn cael ei gadarnhau gan yr Esgobion sy’n eistedd, fel y mae cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru yn mynnu. O’r cyfnod hwn maent yn gyfreithlon yn Esgob Tyddewi. Rai wythnosau wedyn, cysegrir yr Esgob newydd i Urdd yr Esgobion mewn gwasanaeth o ordeinio ym Mangor (esgobaeth yr Archesgob). Yn olaf, bydd ein Esgob nesaf yn cael ei orseddu mewn gwasanaeth yn Nhyddewi.